0 0,00

Over voorouders

Waarom voorouders?
Ontdek waarom u voor ons moet kiezen...

Koop nu Ancestrum
Haal nu onze test met de beste korting

Voorouders kopen met onbewerkte gegevens
Heeft u al een bestand met onbewerkte gegevens?

l

Registreer je kit
Als je je test al hebt gemaakt, klik dan hier

i

Instructies
Hier vindt u de eenvoudige stappen om uw rapport te krijgen

Contact
Neem contact met ons op voor al je vragen

Onze test

Geografische afkomst
Al je verleden op een kaart...

Etnische afkomst. voorouders.

Etnische afkomst
Welke etniciteit overheerst in jouw DNA?

Historische afkomst. voorouders.

Historische afkomst
De meest waarschijnlijke oorsprong van uw voorouders

Maternale Haplogroep. voorouders.

Maternale haplogroep
Mitochondriale DNA-mutaties

Vaderlijke Haplogroep. voorouders.

vaderlijke haplogroep
Y-chromosoom DNA-mutaties

DNA-matching van beroemdheden. voorouders.

DNA-matching van beroemdheden
Ontdek personages met wie je afkomst deelt

Neanderthaler afkomst. voorouders.

Neanderthaler DNA
DNA-contrast met archeologische vindplaatsen

Juridische secties

JURIDISCHE MEDEDELING
(IDENTIFICATIE VAN DE DIENSTVERLENER)

 

In overeenstemming met de plicht tot algemene informatie vervat in art. 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002, van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, gaan we over tot het verstrekken van de identificatiegegevens van de dienstverlener die via deze website wordt aangeboden:

Eigenaar van de website: “THE DNA PROJECT, SL”, die op deze website opereert onder de handelsnaam “ANCESTRUM”.

Adres: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28e verdieping, Madrid (CP 28046)
E-mailadres: [e-mail beveiligd]
Telefoon: + 34 910 059 099
Afgevaardigde voor gegevensbescherming: [e-mail beveiligd]
Details van zijn registratie in het handelsregister: handelsregister van Madrid, volume 42954, folio 1, pagina M-759273.
Belastingidentificatienummer: B-02884526
Prijzen: de prijzen van de producten en diensten aangeboden door “THE DNA PROJECT, SL” onder de handelsnaam “ANCESTRUM” staan ​​vermeld op de website van het bedrijf, https://ancestrum.com, naar behoren voldoen aan de wettelijke vereisten van permanente, gemakkelijke, directe en gratis toegang.

 

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|0 

ALGEMENE VOORWAARDEN
www.ancestrum.com

 

“THE DNA PROJECT, SL” (hierna DNA Project) is de eigenaar van de website www.ancestrum.com, waarin het opereert onder de handelsnaam “ANCESTRUM”, en is toegewijd aan het uitvoeren van DNA-tests en genetische rapporten die het commercialiseert, onder het merk "Ancestrum", zowel in de detailhandel, via directe verkoop aan eindverbruikers, als via zijn eigen netwerk van distributeurs.
In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verstrekt DNA Project duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie over de gebruiksvoorwaarden van deze website.
Dit document stelt de gebruiksvoorwaarden vast en regelt de toegang, navigatie en gebruik van de website op de URL www.ancestrum.com (hierna "website" of "webpagina").

 

I. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

De toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Door de website te bezoeken, te browsen of te gebruiken, wordt de bezoeker een gebruiker (hierna de "gebruiker") en impliceert de volledige, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de GEBRUIKSVOORWAARDEN die in dit document zijn opgenomen. geldig en effectief als elk schriftelijk en ondertekend contract.
De naleving en naleving ervan is afdwingbaar tegen elke persoon die de website opent, doorbladert of gebruikt.
Als u niet akkoord gaat met de uiteengezette voorwaarden, mag u deze niet openen, bladeren of gebruiken.

 

II. DOEL VAN DIT DOCUMENT EN WIJZIGING DAARVAN

Dit document regelt de toegang, de navigatie en het gebruik van de website, onverminderd het feit dat DNA Project zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden voor de toegang of het gebruik ervan te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Wijzigingen aan de voorwaarden van dit document zullen worden gepubliceerd in dezelfde vorm waarin het verschijnt of via elk type communicatie gericht aan de gebruikers.
De tijdelijke geldigheid van dit document valt daarom samen met het tijdstip van publicatie, totdat het geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd, waarna het gewijzigde document van kracht wordt.
Toegang, navigatie en gebruik van de website na de inwerkingtreding van de wijzigingen of wijzigingen impliceren aanvaarding.
Aangezien deze GEBRUIKSVOORWAARDEN onderhevig zijn aan wijzigingen en updates, kan de door DNA Project gepubliceerde versie elke keer dat de gebruiker de website bezoekt anders zijn, en daarom moet de gebruiker de GEBRUIKSVOORWAARDEN elke keer dat hij/zij de website bezoekt, lezen.

 

 

III. AANDACHT VOOR DE GEBRUIKER

DNA Project (raadpleeg voor de identificatie de JURIDISCHE MEDEDELING), als verantwoordelijke voor de website, biedt gebruikers een GEBRUIKERSDIENST, beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 6u, waarin het de nodige aandacht zal besteden aan alle vragen, klachten en suggesties met betrekking tot de levering van dergelijke diensten.
Het communicatiekanaal verloopt in het bijzonder via het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd]
DNA Project zal zo snel mogelijk reageren op ontvangen klachten of vragen.

 

 

IV. INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN OP DE WEBSITE EN DE INHOUD

DNA Project is de eigenaar of heeft, in zijn geval, de bijbehorende licenties op de exploitatierechten van intellectuele en industriële eigendom van de website, evenals van alle inhoud die erop wordt aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, het platform zelf, teksten, foto's of illustraties, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, ontwerpen, interfaces of enige andere informatie of inhoud en diensten die via deze beschikbaar zijn.

In geen geval zal worden begrepen dat de toegang tot, het browsen en het gebruik van de website door de gebruiker een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten door DNA Project impliceert. Door toegang te krijgen tot de website, verwerft de gebruiker het recht om de inhoud en/of diensten van de website te gebruiken binnen een huiselijke sfeer en alleen om te genieten van de diensten die worden geleverd in overeenstemming met dit document.

Verwijzingen naar handelsmerken of handelsnamen of andere onderscheidende tekens, ongeacht of deze eigendom zijn van DNA Project of van derden, impliceren het verbod op het gebruik ervan zonder de toestemming van DNA Project of hun rechtmatige eigenaren. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door DNA Project, verleent de toegang tot, het browsen of het gebruik van de website of de inhoud ervan de gebruiker enig recht op de daarin opgenomen onderscheidende tekens.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud van de website zijn voorbehouden en het is in het bijzonder verboden om het geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, reproduceren, openbaar te communiceren, beschikbaar te stellen, te transformeren of te verspreiden, op welke manier en onder welke vorm dan ook. van de inhoud op de website, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DNA Project of, indien van toepassing, van de eigenaar van de overeenkomstige rechten.

Evenzo is het verboden om de copyright-aanduidingen of andere kredieten die de houders van rechten van de inhoud van de website identificeren, evenals de technische beschermingsmiddelen, digitale vingerafdrukken of enig ander beschermingsmechanisme of informatie die erin is opgenomen, te verwijderen of te manipuleren.

 

V. HYPERLINKS

A) Hyperlinks naar de website van DNA Project op andere platforms en websites of sociale netwerken.

Het aanbrengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van een relatie tussen DNA Project en de eigenaar van de website waar deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DNA Project van de inhoud of diensten ervan.

Gebruikers en in het algemeen degenen die hyperlinks willen aanbrengen tussen hun website en deze website, moeten de volgende regels in acht nemen:

1e) De voorafgaande toestemming van DNA Project is niet vereist wanneer de hyperlink alleen toegang geeft tot de startpagina, zodat deze deze op geen enkele manier reproduceert. Voor elke andere vorm van hyperlink is de schriftelijke toestemming van DNA Project vereist.
2ª) Hyperlinks van pagina's die thema's, namen, materialen, informatie of inhoud bevatten die illegaal, ongeoorloofd, lasterlijk of in strijd met de goede zeden of algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde zijn, of die inbreuk maken op rechten van derden, zijn verboden.
3e) Er worden geen frames gemaakt met deze webpagina of op deze webpagina.
4e) Er mogen geen valse, onnauwkeurige of beledigende verklaringen of indicaties worden gedaan over deze website of de inhoud die er door wordt geleverd, noch over DNA Project, zijn bestuurders, werknemers, medewerkers of personen die om welke reden dan ook aan de website zijn verbonden, noch over zijn gebruikers.
5ª) Er mag niet worden vermeld of geïmpliceerd dat DNA Project toestemming heeft gegeven voor de hyperlink, of dat het toezicht heeft gehouden op of op enigerlei wijze heeft aangenomen dat de inhoud wordt aangeboden of beschikbaar wordt gesteld door de website waarop de hyperlink is geplaatst.
6ª) Met uitzondering van de tekens die deel uitmaken van de hyperlink zelf, mag de webpagina waarop de hyperlink wordt geplaatst, geen handelsmerk, handelsnaam, benaming, logo, slogan of enig ander onderscheidend teken van DNA Project bevatten. Bijgevolg mag de hyperlink alleen bevatten wat strikt noodzakelijk is om de bestemming van de hyperlink te identificeren.
Bovendien kan DNA Project zelf aan gebruikers, via verschillende tools en applicaties, links beschikbaar stellen waarmee gebruikers toegang hebben tot de website vanaf verschillende pagina's. Het opnemen van deze links is uitsluitend bedoeld om de toegang tot de website te vergemakkelijken.
Het tot stand brengen van deze links impliceert niet het bestaan ​​van een relatie tussen DNA Project en de eigenaar, fabrikant of distributeur van het platform waarop de link zich bevindt, noch de aanvaarding en goedkeuring door DNA Project van de inhoud of diensten op de platforms die omleiden , waarbij de eigenaar, fabrikant of distributeur de enige is die hiervoor verantwoordelijk is.
DNA Project deelt in geen geval met Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube of enig ander sociaal netwerk dat op de website kan worden opgenomen, enige persoonlijke informatie over zijn gebruikers, zijnde het enige doel dat in dit document en in de PRIVACY is vastgelegd. BELEID van de website. In die zin valt alle informatie die de gebruiker aan deze platforms wil verstrekken onder zijn eigen verantwoordelijkheid, waarbij DNA Project niet tussenkomt in dit proces.

De activering en het gebruik van deze links kan de identificatie en authenticatie van de gebruiker (door middel van login of wachtwoord) in de overeenkomstige platforms met zich meebrengen, volledig buiten de website en buiten de controle van DNA Project. Door toegang te krijgen tot externe netwerken, betreedt de gebruiker een omgeving die niet wordt beheerd door DNA Project, dus DNA Project aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beveiligingsconfiguratie van die omgevingen.
Aangezien DNA Project geen controle heeft over de inhoud die op die kanalen wordt gehost, erkent en aanvaardt de gebruiker dat DNA Project geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker toegang heeft op die pagina's, noch voor enige inhoud, producten, diensten, advertenties, of enig ander materiaal dat op die pagina's beschikbaar is. Om deze reden moet de gebruiker uiterste voorzichtigheid betrachten bij de evaluatie en het gebruik van de informatie, inhoud en diensten die aanwezig zijn in de gekoppelde kanalen, en met de informatie van de gebruiker of derden die hij/zij in die kanalen wil delen.

B) Hyperlinks op de website van DNA Project naar andere websites
De website kan links naar andere websites tonen door middel van verschillende buttons, links, banners, embedded content, etc.

DNA Project informeert dat deze webpagina's direct worden beheerd door derden, zodat DNA Project geen macht of middelen heeft, noch menselijk noch technisch, om vooraf alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere platforms te kennen, te controleren of goed te keuren waarnaar vanuit de website gelinkt kan worden.

Bijgevolg kan DNA Project geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig aspect dat verband houdt met een platform of webpagina waarnaar een link kan worden gemaakt vanaf de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, aanvaardt DNA Project geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten en diensten, zijn eigen links en/of enige inhoud ervan , in het algemeen; noch voor virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem van de gebruiker, of in zijn documenten of bestanden.

Als de gebruikers daadwerkelijk weten dat de activiteiten die via deze websites van derden worden ontwikkeld, onwettig zijn of in strijd zijn met de goede zeden en/of de openbare orde, zullen ze DNA Project onmiddellijk op de hoogte stellen om de toegangslink naar hen uit te schakelen.

In elk geval impliceert het tot stand brengen van een link van de website naar een andere website geen enkele relatie, samenwerking of afhankelijkheid tussen DNA Project en de verantwoordelijke van de website van de derde partij.

Dergelijke hyperlinks vormen geen suggestie of aanbeveling van DNA Project.

 

 

VI. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VAN DE WEBPAGINA

De gebruiker verbindt zich ertoe de pagina en de inhoud ervan correct te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving en dit document, evenals in overeenstemming met de regels van coëxistentie, moraliteit en algemeen aanvaarde goede gebruiken, en in overeenstemming met de kennisgevingen en instructies die hem ter kennis worden gebracht, hetzij via dit document, hetzij via een andere plaats in de inhoud van de pagina.
Bijgevolg is het niet toegestaan ​​(en zijn de gevolgen dus uitsluitend voor rekening van de gebruiker) om de website te bezoeken of te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, al dan niet met een economisch doel.
In het bijzonder, en zonder dat de volgende lijst uitputtend, maar louter illustratief is, is het verboden:

– Gebruik de website en de inhoud ervan voor doeleinden of met effecten die onwettig zijn, verboden door dit document of door de huidige wetgeving.
– Gebruik de website op een manier die schade, onderbrekingen, inefficiënties of defecten kan veroorzaken in de werking of in de computer van een derde partij.
– Gebruik de website voor de verzending, installatie of publicatie van virussen, kwaadaardige code of andere schadelijke programma's of bestanden
– Gebruik de website op een manier die een inbreuk vormt op de rechten van DNA Project of een derde partij, of die -direct of indirect- enige vorm van schade of schade kan veroorzaken.
– Gebruik de website om materiaal van lasterlijke, beledigende, racistische, vulgaire, denigrerende, pornografische, obscene of bedreigende aard te verzenden of te publiceren, of dat iemand kan ergeren.
– Gebruik de website op een illegale manier, tegen de goede trouw, de goede zeden en de openbare orde.
– Toegang tot of interactie met de website onder een valse identiteit, zich voordoen als een derde partij, een profiel gebruiken of enige andere actie uitvoeren die kan leiden tot verwarring over de identiteit van de oorsprong van een bericht
– Ongeautoriseerde toegang tot een deel van de website, tot andere systemen of netwerken die ermee verbonden zijn, tot een DNA Project-server, door hacking of vervalsing, wachtwoordmining of andere onwettige middelen.
– De beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de website of een netwerk dat met de website is verbonden, of de beveiligings- of beschermingsmaatregelen die inherent zijn aan de inhoud die op de website wordt gehost, schenden of proberen te schenden
– Elke handeling uitvoeren die een onevenredige of onnodige verzadiging veroorzaakt in de infrastructuur van de website of de systemen of netwerken van DNA Project, evenals in de systemen en netwerken die op de website zijn aangesloten; en
– Het invoeren van gegevens die duidelijk onjuist zijn.
De schending van een van de bovenstaande verplichtingen door de gebruiker kan ertoe leiden dat DNA Project passende maatregelen neemt die door de wet worden beschermd en bij de uitoefening van zijn rechten of verplichtingen, en kan leiden tot het verwijderen of blokkeren van het account van de overtredende gebruiker, zonder de mogelijkheid van enige vergoeding aan de gebruiker voor de eventueel veroorzaakte schade.
DNA Project behoudt zich het recht voor om al die inhoud, bijdragen of opmerkingen te verwijderen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke de waardigheid van de persoon schenden, discriminerend, racistisch, xenofoob, tegen jeugd of kindertijd, pornografisch of tegen de openbare veiligheid.
DNA Project is in geen geval verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via forums, chats of andere participatietools.

 

VII. VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES

DNA Project verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de techniek, om de goede werking van de website te garanderen en systeemfouten te minimaliseren, zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het oogpunt van de gepubliceerde inhoud, evenals om het bestaan ​​en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten voor de computersystemen van de gebruikers te voorkomen.

Maar in ieder geval kan DNA Project niet garanderen of verantwoordelijk worden gehouden voor:

– de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van absoluut alle inhoud van de website;
– de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website, dat wil zeggen het ontbreken van onderbrekingen of fouten in de toegang tot de website;
– de storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van het portaal veroorzaken tijdens de levering van dezelfde of met een vorig karakter; geen van beide
– de afwezigheid van virussen, wormen of enig ander schadelijk computerelement (de gebruiker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van geschikte hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma's).

Bijgevolg, en bij wijze van samenvatting, garandeert DNA Project niet en is niet verantwoordelijk voor: (i) de continuïteit van de werking van de website, de beschikbaarheid van toegang ertoe en de goede kwaliteit van de werking ervan; (ii) de afwezigheid van fouten in de inhoud van de website; (iii) de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de website of op de server die deze levert; (iv) de onkwetsbaarheid van de website of de onmogelijkheid om de daarvoor getroffen beveiligingsmaatregelen te doorbreken; (v) het gebrek aan bruikbaarheid of prestatie van de inhoud van de website; (vi) de schade veroorzaakt, aan hemzelf of aan een derde, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies van DNA Project overtreedt; en (vi) de vervulling van de verwachting van bruikbaarheid die de gebruikers mogelijk hebben toegeschreven aan de website en de inhoud ervan.
DNA Project behoudt zich het recht voor om op elk moment zoveel veranderingen en aanpassingen aan te brengen als het handig en nodig acht voor de website, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

VIII. OPSCHORTING VAN DE WEBSITE ALS SANCTIE

DNA Project behoudt zich het recht voor om de toegang, het browsen, het gebruik, de hosting of het downloaden van de inhoud of het gebruik van diensten van de website, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent op te schorten, te wijzigen, te beperken of te onderbreken aan de gebruikers die in strijd zijn met een van de bepalingen in dit document, zonder de mogelijkheid voor de gebruiker om om deze reden enige schadevergoeding te eisen.

 

IX. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN HAAR DUUR

DNA Project behoudt zich het recht voor om de presentatie, configuratie en inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Evenzo kan DNA Project op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de website beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de gebruiker om enige vergoeding te eisen. Na een dergelijke beëindiging blijven de gebruiksverboden van de eerder in dit document vermelde inhoud van kracht.

 

X. NIETIGHEID VAN DE CLAUSULES

In het geval dat een bepaling van dit document geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, tribunaal of bevoegde administratieve instantie, zal deze nietigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van dit document.

 

XI. JURISDICTIE

Voor alle vragen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze GEBRUIKSVOORWAARDEN van de website, evenals voor de oplossing van elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de website, leggen DNA Project en de gebruikers zichzelf voor aan de rechtbanken en Rechtbanken van de stad Madrid (Spanje), die uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie waarop zij mogelijk recht hebben.

 

XII. TOEPASSELIJK RECHT

Deze GEBRUIKSVOORWAARDEN worden beheerst door de Spaanse wetgeving.

 

 

XIII. CONTACT ADRES

Voor enige verduidelijking over deze gebruiksvoorwaarden of andere aspecten, heeft de gebruiker de volgende adressen tot zijn beschikking:
Hoofdkantoor van “THE DNA PROJECT, SL”: Paseo de la Castellana, nr. 95, 28e verdieping, Madrid (CP 28046).
E-mailadres: [e-mail beveiligd]
Telefonische ondersteuning: +34 910 059 099

 

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|1

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

 

Dit document heeft uitsluitend betrekking op algemene persoonsgegevens, aangezien de specifieke bescherming van genetische gegevens wordt behandeld in het document “BESCHERMING VAN GENETISCHE GEGEVENS”, dat ook op de website wordt weergegeven.

“THE DNA PROJECT, SL” (hierna DNA Project), de eigenaar van de website www.ancestrum.com, waarin het opereert onder de handelsnaam en het merk "ANCESTRUM", verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en niet wordt misbruikt, strikt onderworpen aan de bepalingen van de organieke wet 3/2018, van 5 december, op de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, en in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en andere geldende regelgeving.
In het bijzonder willen we vier fundamentele aspecten van ons privacybeleid onder de aandacht brengen:

Voornaam*, in DNA Project is er een GEGEVENSBESCHERMING DELEGAAT (hierna de DPD), die verantwoordelijk is voor de strikte naleving van alle voorschriften voor gegevensbescherming, ons adviseert en toezicht houdt op alle verwerkingen die we uitvoeren. Daarnaast staat de DPD tot uw beschikking om eventuele vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te beantwoorden.

In de tweede plaats, bij DNA Project nemen we alle nodige maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen. Als zich echter een inbreuk op onze beveiliging voor uw persoonlijke gegevens zou voordoen, zouden we het SPAANSE AGENTSCHAP VOOR GEGEVENSBESCHERMING onmiddellijk op de hoogte stellen om ons te helpen het incident te beheren, en u zelf, als de situatie ernstig is. In ieder geval zijn wij van mening dat de meest effectieve en definitieve maatregel tegen dit risico is om de genetische gegevens van onze klanten niet op onze website te hebben, zodat als we een cyberaanval krijgen, er geen spoor van dergelijke gegevens kan worden gevonden.

ten derde, vertrouwt DNA Project de volledige uitvoering van de dienst die via deze website wordt aangeboden toe aan onze samenwerkende entiteit "24GENETICS, SL" (hierna 24Genetics), zodat 24Genetics uitsluitend toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens om haar werk uit te voeren. We garanderen in ieder geval dat 24Genetics de voorschriften inzake gegevensbescherming strikt naleeft. En hetzelfde geldt voor de samenwerkende bedrijven van DNA Project en 24Genetics, die door DNA Project en 24Genetics zijn gecontracteerd om de gevraagde service te verlenen (bijvoorbeeld koeriersbedrijven of externe leveranciers die hen helpen met verschillende problemen die verband houden met de service).

Vierde, als de dienst die u contracteert de verzending van een DNA-monster vereist, informeren wij u dat vanaf het moment dat het aankomt, het wordt gecodeerd, zodat het biologische monster wordt onderworpen aan een coderings- of dissociatieproces: uw persoonlijke gegevens worden niet in verband gebracht met het monster omdat de informatie die u identificeert zal worden vervangen of ontkoppeld via het systeem van het gebruik van een unieke streepjescode. Hierdoor kunnen alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics het speekselmonster en de daaruit afgeleide genetische informatie koppelen aan uw ANCESTRUM-klantaccount, zodat alleen dergelijk naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang heeft tot de relatie tussen uw biologisch monster, uw DNA en informatie verkregen uit de verwerking ervan, en de code die in elk geval wordt toegewezen. En in ieder geval zullen het personeel van DNA Project en 24Genetics dat toegang heeft tot uw genetische gegevens bij de uitvoering van hun taken onderworpen zijn aan een permanente geheimhoudingsplicht.

 

Dienovereenkomstig hebben alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang tot uw persoonlijke gegevens en de resultaten van uw genetische tests. En alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen dergelijke gegevens aan derden worden verstrekt.

Bovendien worden uw resultaten en genetische kaart niet online gepubliceerd, noch slaan DNA Project noch 24Genetics de informatie op onze websites op, en bijgevolg zijn ze voor geen enkele hacker beschikbaar (bezoek onze website om ons specifieke privacybeleid voor genetische gegevens te kennen: https://ancestrum.com/gentic-data-protection/).

Nadat we deze fundamentele uitgangspunten hebben vastgesteld, zullen we in dit document verder uitleggen wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens, het niet-verplichte karakter van hun verstrekking, de oorsprong van de verwerkte persoonsgegevens, het doel waarvoor de persoonsgegevens verstrekt door de gebruiker zullen worden verwerkt en wat zijn de fundamentele gegevens van de gebruiker die zullen worden verwerkt, voor hoe lang, wat is de basis voor de legitimiteit van DNA Project voor de verwerking van dergelijke gegevens, het regime van de communicatie met derden, de verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de juistheid van de verstrekte gegevens, de rechten van de gebruiker met betrekking tot gegevensbescherming, de bescherming van de verstrekte persoonlijke informatie en de mogelijkheid van wijzigingen in dit PRIVACYBELEID.
Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken en onze website te gebruiken, begrijpen we dat u de voorwaarden met betrekking tot informatie over de bescherming van persoonsgegevens die openbaar wordt gemaakt, hebt gelezen en begrepen, en daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

DNA Project verbindt zich ertoe om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zowel nationaal als Europees, met als enig doel uw gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken.

I. HERKOMST VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de betrokkene.

 

II. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig de bepalingen van art. 11 van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten en andere geldende voorschriften in dit verband, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt tijdens het gebruik van de website www.ancestrum.com (hierna de website) zal worden behandeld als PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING, door “THE DNA PROJECT, SL” (hierna, DNA Project), met adres in Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 95, Planta 28 ( CP 28046), houder van fiscaal identificatienummer B-8693812 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid in volume 42954, folio 1, blad M-759273; en met e-mailadres [e-mail beveiligd]

 

III. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Zoals we reeds vermeldden, heeft DNA Project een GEDELEGEERDE GEGEVENSBESCHERMING (hierna de DPO) aangesteld die ervoor moet zorgen dat uw gegevens correct worden behandeld. Als u bovendien een opmerking wilt maken, een suggestie wilt doen of een vraag wilt stellen over het gebruik dat we maken van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met hem/haar opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [e-mail beveiligd]

 

IV. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN BASISGEGEVENS VERZAMELD

De belangrijkste reden waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, is om de service die we u bieden te vergemakkelijken en te verbeteren.
Deze hoofdreden is onderverdeeld in zes andere, meer specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen, namelijk:

1.ª) Het aanmaken van een gebruikersaccount beheren: om van de dienst te kunnen genieten, moet de aanvrager een account aanmaken en zich als gebruiker identificeren, aangezien het account de telematische verwerking mogelijk maakt van zowel het contracteren van de dienst als de betalingen die voortvloeien uit het verlenen van een dergelijke dienst. In ieder geval kunt u via de sectie "Mijn account", opgenomen in de rubriek "Inloggen" in het hoofdmenu van het web, de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt op elk moment wijzigen;

2.ª) Beheer het Helpcentrum: het doel hiervan is om u de best mogelijke aandacht en hulp te bieden, omdat u hierdoor en op elk moment al uw twijfels, opmerkingen, suggesties of incidenten met betrekking tot de service die wij bieden kunt uiten. Het maakt het bijgevolg mogelijk om de verzoeken om informatie, suggesties en klachten van klanten te analyseren voor hun beheer en oplossing.

3.ª) Om marketingacties uit te voeren: we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuws, producten en promoties met betrekking tot Ancestrum te sturen. U kunt zich echter op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie. Om dit te doen, klikt u gewoon op de link "Afmelden" in een van de communicaties.

4e) Verbetering van de service: in DNA Project werken we voortdurend aan het verbeteren van de applicatie en de website, en om deze reden voeren we tests, onderzoek en analytische studies uit en ontwikkelen we nieuwe producten die uiteindelijk de kwaliteit van de service verbeteren. Maar het komt voor dat voor dergelijk werk vaak het gebruik van persoonlijke gebruikersgegevens nodig is. Daarom stellen deze gegevens ons in staat om de website te optimaliseren, functioneler te maken en aan te passen aan uw behoeften.

5e) Fraude voorkomen: de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is ook noodzakelijk om mogelijke fraude tegen hen en tegen DNA Project te voorkomen, waardoor het mogelijk wordt om maatregelen te nemen die van ons Platform een ​​veilige plek maken.

6e) Raadpleeg de mening van de gebruiker over Ancestrum: het is erg handig voor ons om te weten wat uw mening over Ancestrum is om strategische beslissingen te kunnen nemen die ons een bedrijf maken dat is afgestemd op de interesses en zorgen van onze gebruikers. Daarom kunnen we u soms vragen om te reageren op een eenvoudige enquête om erachter te komen wat uw perceptie van ons is. Houd er echter rekening mee dat we alleen geïnteresseerd zijn in het kennen van de mening van onze gebruikers op een strikt statistische manier. Daarom zullen we, wanneer we uw mening ontvangen, deze anonimiseren, dat wil zeggen dat uw antwoorden alleen worden gekoppeld aan een code. Vervolgens zullen we de geanonimiseerde informatie leveren aan de entiteit die ons helpt deze onderzoeken uit te voeren om deze samen met de meningen van vele andere gebruikers te analyseren, en zo een statistisch onderzoek te ontwikkelen naar het beeld en de perceptie die gebruikers hebben over Ancestrum . Natuurlijk hoeft u ons uw mening niet te geven als u dat niet wilt.

Om nog preciezer te zijn, zullen we nu de fundamentele gegevens opsommen die we van de gebruiker verzamelen, waarbij we de specifieke doeleinden uitdrukken die we nastreven met hun behandeling:

- E-mailadres: hierdoor kunnen we met de gebruiker communiceren en hem/haar op de hoogte houden van nieuws en updates van de website. In ieder geval heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven van uw gebruikersprofiel, zowel bij de ontvangst van de algemeenheid van onze e-mails als uitsluitend in bepaalde communicaties.
– Voor- en achternaam of bedrijfsnaam, alsmede NIF: met deze gegevens kunnen wij onze diensten factureren. Dit is ook om ons in staat te stellen naar behoren te voldoen aan alle wettelijke (bijvoorbeeld die voortvloeiend uit Wet 10/2010 ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering) en belastingverplichtingen die van toepassing zijn op dergelijke betalingen.
– Postadres, fiscaal en eventueel sociaal adres: de verwerking ervan is essentieel voor fiscale en logistieke doeleinden.
- Contact telefoon nummer: het is handig om een ​​betere communicatie te hebben en zo persoonlijke aandacht te kunnen bieden.
– Betaalgegevens: deze gegevens zijn nodig om transacties met onze diensten uit te voeren.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de betaalmiddelen die we gebruiken de volgende zijn:
+ Debet- of creditcard: op het web gebruiken we de betalingsgateway STRIPE. Het privacybeleid van dit platform is openbaar en kunt u hier raadplegen: https://stripe.com/es/privacy
+ Bankoverschrijving: deze betaalmethode vereist dat u ons een overschrijvingsbewijs stuurt naar het aangegeven e-mailadres. Elk van de verzonden ontvangstbewijzen wordt behandeld in overeenstemming met ons PRIVACYBELEID en wordt vernietigd zodra de overschrijving de toegewezen bankrekening bereikt. De website slaat dergelijke informatie in geen geval op.
+ PayPal: de gebruiker die het selecteert, wordt doorgestuurd naar het PayPal-platform en zijn veilige omgeving. 24Genetics beheert geen gegevens binnen dit platform. Voor meer informatie over het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
– Tracking-ID, met behulp van trackingsoftware: Over het algemeen wordt aan elk van onze gebruikers een tracking-ID toegewezen die ons helpt te begrijpen hoe u zich gedraagt ​​wanneer u op onze site surft. Deze gegevens helpen ons om onze gebruikerservaring te verbeteren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
– KIT-nummer: dit is het label dat de klant op het DNA-monster plakt (indien de gecontracteerde dienst dit vereist), alsook op de documenten die naar ons moeten worden gestuurd en die de gebruiker voor zichzelf houdt.
– Bestelnummer: dit is het nummer waarmee we elk van de bestellingen van de gebruiker identificeren.

 

V. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

De verwerking van de gegevens van de gebruiker door DNA Project is gebaseerd op de toestemming die de gebruiker hiervoor heeft gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde door de belanghebbende worden ingetrokken, hoewel deze intrekking in geval van intrekking de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking niet aantast.

Het is ook wettelijk gebaseerd op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat u ondertekent.

En tot slot, dat de verwerking ook noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die DNA Project nastreeft.

Met betrekking tot deze laatste rechtsgrond gaan we verder met het specificeren van de legitieme belangen van DNA Project, afhankelijk van het nagestreefde doel:

1e) Om de Dienst te verlenen: het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om het contract tussen u en DNA Project uit te voeren. Anders zou u geen gebruik kunnen maken van de dienst.
2e) Om marketingactiviteiten uit te voeren: wij gebruiken uw persoonsgegevens om u nieuws, aanbiedingen en acties te sturen op basis van uw profiel, maar alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. De berichten die we u sturen, kunnen per e-mail, sms, apps, enz. worden verzonden. Onthoud in elk geval dat u ons op elk moment kunt vragen om te stoppen met het verzenden van deze gepersonaliseerde berichten.
3e) Onze service verbeteren: we zijn van mening dat DNA Project een legitiem belang heeft bij het uitvoeren van tests, onderzoek en analytische studies die de kwaliteit van onze service verbeteren, ons in staat stellen deze functioneler te maken en aan uw behoeften aan te passen. Naar onze mening is deze behandeling ook direct voordelig voor u, aangezien u kunt genieten van een service die beter aansluit bij uw behoeften.
4e) Fraudepreventie: we begrijpen ook dat DNA Project een legitiem belang heeft bij het voorkomen van mogelijke fraude met betrekking tot de dienst. Deze behandeling is positief voor DNA Project en ook voor u, aangezien het ons in staat zal stellen procedures te gebruiken die frauduleus gebruik van de dienst proberen te vermijden.
5e) Om uw mening over Ancestrum te raadplegen: we zijn van mening dat we een legitiem belang hebben om uw perceptie over Ancestrum te kennen, omdat dit ons in staat zal stellen strategische beslissingen te nemen die zijn aangepast aan de behoeften en zorgen van al onze gebruikers.

 

VI. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS (COMMUNICATIE VAN GEBRUIKERSGEGEVENS)

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde dienst of wanneer de gebruiker de communicatie uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Met betrekking tot de eerste omstandigheid is het noodzakelijk om de door de gebruiker verstrekte informatie door te geven aan 24Genetics, aangezien dit de samenwerkende entiteit is van DNA Project, die verantwoordelijk is voor de volledige uitvoering van de service die via deze website wordt aangeboden. Deze laatste zal bijgevolg uitsluitend toegang hebben tot uw persoonsgegevens om zijn werk uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de bedrijven die samenwerken met DNA Project en 24Genetics die door laatstgenoemde zijn gecontracteerd om u de gevraagde dienst te verlenen (bijvoorbeeld koeriersbedrijven of externe leveranciers die u helpen met verschillende kwesties die verband houden met de dienst).

Deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die ze strikt nodig hebben om hun samenwerking uit te voeren. Daarom is het volume en type persoonsgegevens dat we met hen delen beperkt tot wat absoluut noodzakelijk is. We zorgen er in ieder geval voor dat ze op een vertrouwelijke en eerlijke manier werken, en in volledige overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Daartoe eisen we van hen dat ze specifieke overeenkomsten met ons sluiten die hun gebruik van de persoonlijke gegevens van gebruikers regelen.

 

VII. GEBRUIKTE CRITERIA OM DE BEWARINGSPERIODE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BEPALEN

We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor zover we deze nodig hebben om ze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en altijd in overeenstemming met de wettelijke basis voor de verwerking ervan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In ieder geval, als u gebruik maakt van uw recht op verwijdering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens, zal DNA Project de informatie naar behoren geblokkeerd houden, zonder er enig gebruik van te maken, terwijl dit nodig kan zijn voor het uitoefenen van claims of voor de verdediging tegen hen, of kan enige vorm van gerechtelijke, wettelijke of contractuele aansprakelijkheid ontlenen aan de verwerking ervan, die moet worden aangepakt en waarvoor het herstel ervan noodzakelijk is.

Bovendien, en zoals reeds vermeld, hangt de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens af van elk van de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Vervolgens zullen we u vertellen hoe lang of tot hoe laat we uw gegevens zullen bewaren in verband met elk van de hierboven beschreven doeleinden:

1.º) Dienstverlening: we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat u besluit om te stoppen met het gebruik van onze service, waarvoor u uw gebruikersaccount moet verwijderen. Zolang u zich niet afmeldt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel blijven verwerken. Houd er rekening mee dat als er een onopgelost probleem is met betrekking tot de service, we zullen proberen dit op te lossen voordat u zich kunt afmelden.
2.ª) Marketingacties: we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat u ons vraagt ​​hiermee te stoppen, ongeacht of u onze service blijft gebruiken of zich heeft afgemeld. Houd er rekening mee dat u ons op elk moment kunt vragen om u geen persoonlijk nieuws, aanbiedingen en promoties meer te sturen: klik gewoon op de link "Afmelden" in al onze berichten.
3e) Serviceverbetering en feedback op Ancestrum: we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat u besluit om te stoppen met het gebruik van onze service, waarvoor u uw gebruikersaccount moet verwijderen. Zolang u zich niet afmeldt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel blijven verwerken.
4e) Fraudepreventie: net als in het vorige geval zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat u besluit om te stoppen met het gebruik van onze service, waarvoor u ook uw gebruikersaccount moet verwijderen. Zolang u zich niet afmeldt, zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor ook blijven verwerken.

 

VIII. GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

De gebruiker kan een e-mail sturen naar: [e-mail beveiligd]te allen tijde en kosteloos (tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is) om de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op toegang: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt en, zo ja, het recht om informatie te verkrijgen over zijn/haar specifieke verwerkte persoonsgegevens en over alle zaken waarnaar verwezen wordt tot in de voorgaande paragrafen.
Recht op rectificatie: het recht om onjuiste en onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.
Recht op wissing: het recht om onverwijld van de verantwoordelijke voor de verwerking de wissing van hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, op voorwaarde dat een van de omstandigheden voorzien in de gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing is (inclusief dat de betrokkene de toestemming intrekt die rechtmatig de verwerking van dergelijke gegevens, en een dergelijke toestemming is niet gebaseerd op een andere rechtsgrond).
Recht op beperking van de verwerking: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden van de gegevensbeschermingsvoorschriften is voldaan (onder andere wanneer de betrokkene de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren).
Recht van bezwaar: het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in de volgende gevallen: wanneer zijn of haar gegevens worden verwerkt op basis van een missie van algemeen belang of legitiem belang, inclusief profilering; en wanneer het doel van de verwerking direct marketing is, inclusief de bovengenoemde profilering.
Recht op overdraagbaarheid: het recht om hem/haar betreffende persoonsgegevens, die hij/zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en zonder verhindering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij deze heeft verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking legitiem is op basis van zijn toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dit recht is naar zijn aard echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.
Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u kunt een klacht indienen bij het SPAANSE AGENTSCHAP VOOR GEGEVENSBESCHERMING, vooral wanneer u niet tevreden bent met de reactie van DNA Project op de uitoefening van uw rechten.

 

IX. VRIJWILLIGHEID VAN HET VERSTREKKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het bezoeken van de website impliceert niet dat de gebruiker verplicht is enige informatie over zichzelf te verstrekken. De mogelijkheid om gebruik te maken van sommige van de op de website beschikbare diensten hangt echter af van het invullen van formulieren die persoonlijke informatie vereisen.

De gegevens die in de verschillende formulieren op de website worden gevraagd, zijn de gegevens die nodig zijn om de gevraagde diensten te verlenen. De weigering om deze te verlenen kan ertoe leiden dat dergelijke diensten niet adequaat kunnen worden verleend.

Evenzo zijn bepaalde functionaliteiten van het web afhankelijk van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

X. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die aan DNA Project worden verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn. Hiertoe is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens en moet hij de verstrekte informatie naar behoren bijwerken, zodat deze overeenkomt met zijn/haar werkelijke situatie.
Evenzo is de gebruiker aansprakelijk voor valse of onnauwkeurige informatie die via de website wordt verstrekt, en voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt aan DNA Project of derden.

 

XI. BESCHERMING VAN VERSTREKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS

DNA Project zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde met absolute vertrouwelijkheid behandelen en de verplichte geheimhouding ervan in acht nemen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, en daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens en de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te vermijden, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.

 

XII. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

DNA Project behoudt zich het recht voor om dit PRIVACYBELEID te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving die zich zou kunnen voordoen of wanneer er enige variatie is in de procedures voor de behandeling van uw persoonlijke informatie. In dat geval zal DNA Project op de website de wijzigingen aankondigen die in haar Privacybeleid zijn aangebracht, redelijk voordat ze worden doorgevoerd, zodat u weet hoe we uw persoonsgegevens willen gebruiken voordat we hiermee beginnen.
Als u vragen heeft over dit PRIVACYBELEID, kunt u contact opnemen met 24Genetics via: [e-mail beveiligd] 

 

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|2

GENETISCHE GEGEVENSBESCHERMING

 

“THE DNA PROJECT, SL” (hierna DNA Project), de eigenaar van de website www.ancestrum.com, dat opereert onder de handelsnaam en het merk "ANCESTRUM", garandeert de bescherming van uw persoonlijke genetische gegevens, strikt onderworpen aan de bepalingen van Wet 14/2007, van 3 juli, Biomedisch Onderzoek en, aanvullend, aan de bepalingen van Wet 15/ 1999, van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens (om ons algemene privacybeleid of algemene bescherming van persoonsgegevens te kennen, voert u het document in dat op de website van ANCESTRUM is geplaatst: "ALGEMEEN PRIVACYBELEID").
Nadat we deze fundamentele toezegging hebben gedaan, zullen we u in dit document informeren over de plaats waar uw DNA-analyse zal worden uitgevoerd (als u deze service hebt gecontracteerd), de identiteit van de personen die toegang hebben tot uw resultaten (indien aanwezig) of tot uw genetische gegevens (als u al rechtstreeks RAW-GEGEVENS hebt verstrekt met uw genetische gegevens), de bestemming van uw biologisch monster aan het einde van de analyse (indien aanwezig), de opslag van uw genetische gegevens en het gebruik van dergelijke gegevens, en de uitzonderlijke overdracht van uw genetische informatie aan uw biologische familieleden.
Door de diensten van DNA Project te contracteren, begrijpen we dat u de voorwaarden met betrekking tot informatie over genetische gegevensbescherming hebt gelezen en begrepen, en daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

I. PLAATS WAAR DE GENETISCHE ANALYSE WORDT UITGEVOERD (INDIEN VAN TOEPASSING)

In het geval van het contracteren van een dienst die genetische analyse omvat, zal dit worden uitgevoerd in een laboratorium in Denemarken, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; de specifieke exoomanalyse zal worden uitgevoerd in een laboratorium in Lugo, c/ María Barbeito, nr. 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; en ten slotte zal de eveneens specifieke genoomanalyse worden uitgevoerd in een laboratorium in Granada, Plaza Ciudad de los Cármenes, nr. 3-Bajo.
Alle drie zijn laboratoria verbonden aan 24Genetics, de samenwerkende entiteit van DNA Project waaraan we de volledige uitvoering van de service die via deze website wordt aangeboden, toevertrouwen, en alle drie zijn ook centra die aan alle kwaliteitseisen voldoen en hiervoor gekwalificeerd personeel hebben .
Deze laboratoria zullen uw monster niet doorzoeken op andere agentia, markers of andere biologische of chemische componenten dan uw DNA: zij zullen uw monster uitsluitend verwerken om uw genetische informatie te bepalen.

 

II. IDENTIFICATIE VAN DE PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW RESULTATEN (IN HET GEVAL DAT U EEN DNA-ANALYSE HEBT AANGESLOTEN) OF TOT UW GENETISCHE GEGEVENS (IN HET GEVAL DAT U AL BIJ UW GENETISCHE GEGEVENS RAW GEGEVENS HEEFT VERSTREKT).

In het geval dat de gecontracteerde dienst een DNA-analyse was, kan het laboratorium uw identiteit of uw persoonlijke gegevens niet kennen, aangezien het biologische monster dat u voor de analyse wordt verstrekt, onderworpen zal zijn aan een codificatie- of dissociatieproces: uw persoonlijke gegevens worden niet gekoppeld aan het monster omdat de informatie die u identificeert, wordt vervangen of ontkoppeld via het systeem van het gebruik van een unieke streepjescode. Hierdoor kunnen alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics het speekselmonster en de daaruit afgeleide genetische informatie koppelen aan uw Ancestrum-klantenaccount, zodat alleen dergelijk naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang heeft tot de relatie tussen uw biologisch monster, uw DNA en informatie verkregen uit de verwerking ervan, en de code die in elk geval wordt toegewezen. En in ieder geval zullen het personeel van DNA Project en 24Genetics dat toegang heeft tot uw genetische gegevens in de uitoefening van hun functies onderworpen zijn aan een permanente geheimhoudingsplicht.
Bijgevolg hebben alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang tot uw persoonlijke gegevens en de resultaten van uw genetische tests. En alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen dergelijke gegevens aan derden worden verstrekt.
Dit laatste is ook van toepassing in het geval dat de gecontracteerde dienst zich heeft beperkt tot het opstellen van een genetisch rapport over de door u verstrekte genetische gegevens.

 

III. BESTEMMING VAN HET BIOLOGISCHE MONSTER AAN HET EINDE VAN DE ANALYSE (INDIEN VAN TOEPASSING)

In het geval van het contracteren van een dienst die genetische analyse omvat en dus de verzending door u van een biologisch monster, is de bestemming van het monster aan het einde van de analyse de bewaring ervan door 24Genetics, waardoor het deel gaat uitmaken van de verzamelingen van biologische monsters van 24Genetics, en dit met het oog op het uitvoeren van genetisch onderzoek, zowel onmiddellijk als daarna.
Het doel van dergelijk onderzoek is het bestuderen van genetische varianten die vatbaar kunnen zijn voor het ontstaan ​​van een ziekte of aandoening, de reactie van het individu op een specifieke behandeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering van kennis, preventie en/of behandeling; evenals de specificatie (of de grotere nauwkeurigheid ervan) van de geografische gebieden waaruit het is afgeleid, de nutrigenetische analyse en de analyse van de sportcapaciteiten, onder meer met betrekking tot de metabole, spier- en cardiovasculaire profielen; en ook de studie van de eigenschappen van de huid en van de mogelijke voorwaarden van talent en persoonlijkheid, geassocieerd met genetica.
Dergelijke onderzoeken zullen u geen extra ongemak bezorgen.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door zowel eigen personeel van 24Genetics als door personeel van andere samenwerkende onderzoeksinstellingen, daartoe geautoriseerd door 24Genetics.
U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw biologisch monster voor genetische onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld om het monster te laten vernietigen of anonimiseren) te allen tijde en zonder opgave van reden intrekken door contact op te nemen met: Verantwoordelijke voor de verzamelingen van 24Genetics, Paseo de la Castellana, nr. 95, 28e verdieping, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Een dergelijke intrekking strekt zich niet uit tot gegevens die het resultaat zijn van reeds uitgevoerd onderzoek.

U hebt het recht om kennis te nemen van de genetische gegevens die zijn verkregen uit de analyse van de gedoneerde monsters.

Uw biologische monster wordt onderworpen aan een coderings- of dissociatieproces: uw persoonlijke gegevens worden niet aan het monster gekoppeld omdat de informatie die u identificeert, wordt vervangen of ontkoppeld door middel van een uniek barcodesysteem. Hierdoor kunnen alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics het speekselmonster en de daaruit afgeleide genetische informatie koppelen aan uw Ancestrum-klantenaccount, zodat alleen dergelijk naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang heeft tot de relatie tussen uw biologisch monster, uw DNA en informatie verkregen uit de verwerking ervan, en de code die in elk geval wordt toegewezen. En in ieder geval zullen medewerkers van DNA Project en 24Genetics die bij de uitvoering van hun taken toegang krijgen tot uw persoonlijke en genetische gegevens, onderworpen zijn aan een permanente geheimhoudingsplicht. Bijgevolg hebben alleen naar behoren geautoriseerd personeel van DNA Project en 24Genetics toegang tot uw persoonlijke gegevens en genetische testresultaten. En alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen dergelijke gegevens aan derden worden verstrekt. Voor het overige wordt de bescherming van uw persoonsgegevens en meer bepaald de bescherming van uw genetische gegevens geregeld door de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 /EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en bij wet 14/2007 van 3 juli betreffende biomedisch onderzoek en andere geldende regelgeving.

Genetisch onderzoek op uw biologische staal kan informatie opleveren over uw gezondheid. In een dergelijk geval hebt u het recht om dergelijke informatie te ontvangen onder de voorwaarden die u zelf bepaalt, inclusief de weigering om enige vorm van informatie te ontvangen, in welk geval uw recht om te beslissen dergelijke informatie niet te ontvangen, inclusief eventuele onverwachte ontdekkingen die optreden en hun mogelijke betekenis voor u, worden strikt gerespecteerd.

Genetische informatie is generatie-informatie, in die zin dat het ons erfgoed onthult en wordt doorgegeven aan onze nakomelingen, dus we informeren u dat het handig zou zijn voor u om de informatie die door DNA Project wordt verstrekt aan uw biologische familieleden door te geven.
In het geval dat DNA Project contact met u moet opnemen (om nieuwe gegevens te verzamelen, andere monsters te verkrijgen of voor andere doeleinden), zal DNA Project de contactgegevens in onze database gebruiken.

De door u verstrekte stalen worden gratis en altruïstisch ter beschikking gesteld, u ontvangt dus geen financiële vergoeding en heeft evenmin enig recht op eventuele commerciële voordelen die het resultaat zijn van het uitgevoerde onderzoek.

 

 

IV. BEWARING EN GEBRUIK VAN UW GENETISCHE GEGEVENS

1. Persoonlijke genetische gegevens worden door 24Genetics bewaard, correct gecodeerd (om ervoor te zorgen dat ze niet door derden aan u kunnen worden gekoppeld omdat uw identificerende informatie is vervangen of ontkoppeld met behulp van een code), gedurende een periode van minimaal vijf jaar vanaf de datum waarop het is verzameld (minimale bewaartermijn), waarna u kunt verzoeken om verwijdering.
Als een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, worden de gegevens bewaard, ook naar behoren gecodeerd, zolang als nodig is om uw gezondheid of die van aan u gelieerde derden te beschermen (maximale bewaartermijn).
In beide gevallen (maximale en minimale bewaartermijn) en mits uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen uw gecodeerde genetische gegevens worden gebruikt voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden en kunnen de resultaten van het onderzoek ook worden gepubliceerd.

2. Afgezien van deze gevallen wordt de genetische informatie die voortvloeit uit de analyse van uw DNA door 24Genetics geanonimiseerd opgeslagen in haar database, dwz zonder dat uw identificatie als bronsubject mogelijk is (door de genetische gegevens onomkeerbaar te scheiden van de bron onderwerp, zodat ze niet als een geïdentificeerde of identificeerbare persoon met het bronsubject kunnen worden geassocieerd), omdat de link naar het bronsubject is vernietigd, omdat de link met enige informatie die het onderwerp identificeert, is vernietigd, of omdat een dergelijke associatie vereist een onredelijke inspanning, opgevat als het gebruik van een onevenredige hoeveelheid tijd, kosten en arbeid), en dit, uitsluitend en uitsluitend, voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden, en om het onderwerp te zijn van publicaties van dezelfde aard.
Dergelijke geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijsdoeleinden, inclusief publicatie voor hetzelfde doel, hetzij door het eigen personeel van 24Genetics, hetzij door personeel dat is geautoriseerd door 24Genetics.
En evenzo kan 24Genetics onderzoekers of wetenschappelijke of educatieve organisaties toestaan ​​om, voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijsdoeleinden, dergelijke eerder geanonimiseerde gegevens die zijn opgeslagen in zijn database te gebruiken, evenals om de resultaten van hun onderzoek te publiceren.

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|3

COOKIE BELEID
www.ancestrum.com

 

Wij informeren u dat, om u als gebruiker van de website een betere service te bieden en een betere browse-ervaring te bieden, "THE DNA PROJECT, SL" (hierna DNA Project), de eigenaar van de website www.ancestrum.com, dat opereert onder de handelsnaam en het merk "ANCESTRUM", maakt gebruik van cookies, dit zijn apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens in eindapparatuur van de ontvangers van een webpagina.
Toegang tot en browsen op deze website, of het gebruik van de diensten ervan, houdt in dat de gebruiker instemt met het gebruik van cookies door DNA Project en dus akkoord gaat met het downloaden van deze apparaten op uw terminal, en dit in de beschreven voorwaarden in dit COOKIESBELEID.
Overeenkomstig de bepalingen van art. 22, paragraaf 2, van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, DNA Project geeft duidelijke en volledige informatie over het gebruik van cookies en in het bijzonder over de doeleinden van gegevensverwerking; en voor dit doel zullen we hieronder beschrijven wat een cookie is, waarvoor het wordt gebruikt, welke soorten cookies we gebruiken, wat hun respectieve doeleinden zijn en hoe de gebruiker ze kan configureren of uitschakelen, als hij/zij dat wenst.

 

I. DEFINITIE VAN COOKIE

 

Cookies zijn bestanden die worden gedownload naar de computer, tablet, mobiele telefoon of enig ander apparaat van de gebruiker van een website wanneer deze deze bezoekt, waarbij informatie over uw browsen wordt opgeslagen die het onder andere mogelijk maakt om u als dergelijke gebruiker te herkennen bij toegang tot de website. website opnieuw te bezoeken, om uw surfgedrag te kennen of om de manier waarop de inhoud van de website aan u wordt getoond aan te passen.
De set cookies van al onze gebruikers helpt ons om de kwaliteit van onze website te verbeteren, waardoor we kunnen bepalen welke pagina's nuttig zijn, welke niet en welke kunnen worden verbeterd.
Cookies zijn essentieel voor het functioneren van internet en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten en het vergemakkelijken van de gebruikersnavigatie en het gebruik van onze website.
De cookies kunnen in geen geval de apparatuur van de gebruiker beschadigen. Integendeel, het feit dat ze actief zijn, helpt ons om fouten te identificeren en op te lossen.

 

 

II. SOORTEN COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

Naar hun doel onderscheiden we de volgende:

- Analyse- of meetcookies: die waarmee we het aantal gebruikers kunnen kwantificeren, evenals het gebruik dat ze van deze website maken, en dit om de gebruikerservaring te verbeteren, door verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van dergelijke gebruiksgegevens.
- Technische cookies: die waarmee de gebruiker door deze website kan bladeren, en het gebruik van de verschillende opties of diensten die erin bestaan, met inbegrip van zowel die die worden gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken als die welke worden gebruikt om de functies en diensten ervan mogelijk te maken.
- Voorkeurs- of personalisatiecookies: die waarmee zowel informatie over het surfgedrag van de gebruiker kan worden onthouden, zodat de gebruiker toegang heeft tot de dienst met bepaalde functies die hun ervaring onderscheiden van die van andere gebruikers, als om de manier aan te passen waarop de inhoud van de website wordt weergegeven.
En volgens de entiteit die cookies beheert:
- Eigen koekjes: degene die naar het apparaat van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein beheerd door DNA Project, van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren, evenals uw gebruikerservaring. Deze cookies stellen ons in staat om de gebruiker te herkennen als een terugkerende bezoeker van de website en om de inhoud van de pagina aan te passen om hem/haar inhoud aan te bieden volgens zijn/haar voorkeuren.
- Cookies van derden: degene die naar het apparaat van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door DNA Project, maar door een andere samenwerkende entiteit, die de gegevens verwerkt die via de cookies zijn verkregen. Het zijn cookies die worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die DNA Project de door haar gevraagde diensten leveren om de website en de gebruikerservaring tijdens het browsen te verbeteren. De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies van derden worden gebruikt, zijn het verkrijgen van toegangsstatistieken en de analyse van browse-informatie, dwz hoe de gebruiker omgaat met de website. De verkregen informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal bezochte pagina's, de taal, het aantal gebruikers dat toegang heeft, de frequentie en herhaling van bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de gebruikte browser of de operator of het type apparaat van waaruit het bezoek wordt gedaan. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en om nieuwe behoeften te detecteren om gebruikers de beste kwaliteit inhoud en service te bieden. In ieder geval wordt de informatie anoniem verzameld en worden rapporten over websitetrends opgesteld zonder individuele gebruikers te identificeren.

Onze partners in dit opzicht zijn GOOGLE ANALYTICS en GOOGLE ADS.
In de volgende links kunt u meer informatie krijgen over de soorten cookies die door deze derde partijen worden gebruikt, hun belangrijkste kenmerken, vervaltermijn, enz.:
Over Google Analytics:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
En wat betreft Google Ads:
https://ads.google.com/intl/es_ES/home/
– Sociale netwerkcookies (die ook cookies van derden zijn): DNA Project bevat plug-ins voor sociale netwerken, die toegang tot deze cookies vanaf de website mogelijk maken. Om deze reden kunnen sociale netwerkcookies in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. De eigenaren van deze sociale netwerken hebben hun eigen gegevensbeschermings- en cookiebeleid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en privacypraktijken. De gebruiker moet er naar toe gaan om kennis te nemen van deze cookies en, in voorkomend geval, de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder geven we ter informatie de links aan waar u dit privacybeleid en deze cookies kunt raadplegen:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Geen van de geïdentificeerde cookies wordt gebruikt om profielen aan te maken die geautomatiseerde beslissingen met rechtsgevolgen voor de gebruiker inhouden of die hem/haar aanzienlijk raken.

 

III. TOESTEMMING GEVEN OF BLIJVEN VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Door de configuratie van uw browser, door de overeenkomstige optie te selecteren, kan de gebruiker alle cookies toestaan ​​of het gebruik ervan blokkeren, of slechts enkele ervan accepteren, evenals de cookies die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd, geheel of gedeeltelijk verwijderen.

In het geval dat u het gebruik van cookies -geheel of gedeeltelijk- weigert, kan de kwaliteit en snelheid van de dienst afnemen en kunt u zelfs de toegang tot sommige diensten of functionaliteiten van de website verliezen.

De procedures voor het weigeren en verwijderen van cookies kunnen per internetbrowser verschillen. Daarom moet de gebruiker de specifieke instructies raadplegen die worden verstrekt door de internetbrowser die hij/zij gebruikt. In dit verband bieden we links naar de officiële ondersteuningssites van de belangrijkste internetbrowsers, zodat u uw browser kunt configureren met betrekking tot cookies:

– Voor informatie over het beheren van cookies in Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
– Voor informatie over het beheren van cookies in Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
– Voor informatie over het beheren van cookies in Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-antirrastreo-mejorada-en-firefox-para-e?redirectslug=proteccion-de

 

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|4

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE DIENSTVERLENER

Eigenaar: “THE DNA PROJECT, SL”, dat op deze website opereert onder de handelsnaam “ANCESTRUM”.
NIF: B-02884526
Kantoren: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28e verdieping, Madrid (CP 28046)
Telefoon: + 34 910 059 099
E-mail: [e-mail beveiligd]
Afgevaardigde voor gegevensbescherming: [e-mail beveiligd]

 

 

2. DOEL VAN HET DOCUMENT

Dit document stelt de algemene contractvoorwaarden vast die de levering door "THE DNA PROJECT, SL" (hierna DNA Project) regelen van de genetische analysediensten die door het worden aangeboden onder de handelsnaam "ANCESTRUM" en via de website op de URL: https ://ancestrum.com.
Daarom definieert de reeks clausules waaruit dit document bestaat de inhoud van de genoemde dienstverlening en, in het algemeen, de rechten en plichten van de contractpartijen in de meerdere contracten die DNA Project aangaat bij de uitoefening van de commerciële activiteit die het aangaat. optreedt onder de handelsnaam “ANCESTRUM” en op voornoemde website; zodat, zodra deze voorwaarden zijn aanvaard door de contractanten van genoemde diensten (hierna "gebruikers", dat wil zeggen elke natuurlijke persoon die een van de diensten aanvraagt ​​die door DNA Project worden aangeboden via de bovengenoemde website), ze worden toegepast op de algemeenheid van de respectieve specifieke contracten onderschreven bij DNA Project in genoemd gebied, hoewel ze niet in elk specifiek contract zijn opgenomen, dat wil zeggen, hoewel ze niet zijn opgenomen in de tekst van elk van hen.

Deze algemene contractvoorwaarden regelen de toestemming om online toegang te krijgen tot de genetische analysediensten die worden geleverd door DNA Project onder de genoemde handelsnaam en op de genoemde website, en bieden een procedure en een veilig kanaal voor het elektronisch contracteren ervan.

 

 

3. VORM VAN AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

Alle gebruikers moeten deze algemene contractvoorwaarden accepteren en naleven.
Het markeren van het overeenkomstige vakje in het contractproces, evenals het telematisch volgen van alle stappen die voor hetzelfde zijn vastgesteld, veronderstelt de verklaring van kennis en de uitdrukkelijke aanvaarding van de huidige algemene contractvoorwaarden door de gebruiker , met dezelfde geldigheid als de presentiële handtekening. Op deze manier erkent de gebruiker een persoon te zijn met voldoende capaciteit om de verplichtingen te verwerven die voortvloeien uit zijn acties via de website, die eerder deze algemene contractvoorwaarden heeft gelezen, die de inhoud ervan begrijpt en deze accepteert als onderdeel van de inhoud van uw specifieke contract.

 

 

4. HERZIENING VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

Om het contractuele kader voor de dienstverlening zo actueel mogelijk te houden, kan DNA Project deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.

De bijgewerkte algemene contractvoorwaarden zullen de tot op dat moment geldende voorwaarden vervangen en van kracht worden in de nieuwe diensten die door de gebruikers zijn gecontracteerd na de wijziging, na hun aanvaarding.

In ieder geval wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker dergelijke wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt als hij/zij opnieuw de diensten inhuurt die door DNA Project op de website worden aangeboden nadat de wijziging is aangebracht.

Als de nieuwe algemene contractvoorwaarden niet worden aanvaard, wordt de contractuele relatie tussen beide partijen vanaf dat moment als beëindigd beschouwd, onverminderd de nakoming van de hangende verplichtingen, met name die van economische inhoud die zijn afgeleid van de eerder door DNA Project geleverde diensten.

 

 

5. BEPALING VAN DE DIENSTEN DIE DOOR DNA-Project EN PRIJZEN GELEVERD WORDEN

1. Gebruikers kunnen tegen betaling van de vastgestelde prijs toegang krijgen tot de volgende diensten voor DNA-analyse en/of genetische rapportering:
– “ANDERSTROOM”
– “VOLLEDIGE EXOME SEQUENTIALISATIE” (bevat noodzakelijkerwijs de genetische test).
– VOLLEDIGE GENOME SEQUENTIALISATIE” (bevat noodzakelijkerwijs de genetische test).
Over het algemeen is de dienstverlening van DNA Project veelomvattend: de gebruiker krijgt de persoonlijke speekselafnameset toegestuurd, de gebruiker deponeert zijn/haar speeksel in het afnamebuisje, vult het bijbehorende formulier in en geeft het terug aan DNA Project, die met de ontvangen monster, voert de DNA-analyse uit en stuurt uiteindelijk het bijbehorende genetische rapport naar de gebruiker.
Als de gebruiker echter al over genetische RAW-GEGEVENS beschikt (een bestand met zijn genetische onbewerkte gegevens), zal de dienst van DNA Project beperkt zijn tot het, in het licht van dit bestand, uitwerken van het specifieke genetische rapport dat door de gebruiker is aangegaan en het verzenden het aan hem.
De genetische tests en rapporten die door DNA Project worden aangeboden, worden hierna CONTRACTUELE PRODUCTEN genoemd.

2. De prijzen van de CONTRACTUELE PRODUCTEN zijn die welke worden weergegeven op de website.
DNA Project kan de prijzen wijzigen zonder enige voorwaarde of voorwaarde, en de wijziging is bindend voor de gebruiker vanaf het moment dat deze op de website verschijnt.

 

 

6. PROCEDURE VOOR DE CONTRACTPROCEDURE VAN DE CONTRACTUELE PRODUCTEN (DIENSTEN DIE DOOR DNA Project worden GELEVERD)

1. Het hele proces van het contracteren van diensten zal op een volledig elektronische manier worden uitgevoerd via de website die voor dit doel is ontwikkeld door DNA Project, te vinden op de URL: https://ancestrum.com; en het zal worden uitgevoerd in het Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees of Pools, afhankelijk van de keuze van de gebruiker.
Binnen de bovengenoemde website krijgt de aanvrager toegang tot de online winkel van DNA Project en vult hij het elektronische formulier in dat erin verschijnt, met vermelding van de gegevens die nodig zijn voor zijn/haar identificatie (en, indien van toepassing, de vermelding van de vertegenwoordiging die hij/zij uitoefent ), tot de gegevens die vereist zijn door de belasting- en factureringsregelgeving, inclusief de gegevens die nodig zijn voor de levering van de dienst (specificatie van het aangevraagde CONTRACTUELE PRODUCT en plaats van levering) en de betaling (keuze van betalingsmethode en bevestiging van de aankoop).
2. De gebruiker verklaart en garandeert onder zijn verantwoordelijkheid dat alle gegevens die worden verstrekt in het formulier voor het starten van de contractprocedure waarheidsgetrouw, actueel en aangepast zijn aan de realiteit. Bijgevolg is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen, evenals voor alle schade, zowel direct als indirect, veroorzaakt aan DNA Project of derden door de verstrekte informatie, hetzij omdat de door de gebruiker verstrekte gegevens niet bijgewerkt, of onjuist of onnauwkeurig zijn of op enigerlei wijze niet overeenkomen met de werkelijkheid.
3. Diensten kunnen vierentwintig uur per dag, elke dag van de week worden aangevraagd. Onder voorbehoud van het recht om de diensten te onderbreken voor systeemonderhoud of enige andere oorzaak.

 

7. AFSCHEIDING VAN WIE TOEGANG KAN HEBBEN TOT DE DIENSTEN (GEBRUIKERS)

1. Natuurlijke personen kunnen gebruikers zijn (en dus diensten aanvragen), nooit rechtspersonen.
2. In het geval van woonachtig buiten Spanje, verklaart en garandeert de gebruiker onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dat hij/zij niet onderworpen is aan enig wettelijk verbod of beperking, inclusief maar niet beperkt tot verboden of beperkingen met betrekking tot het verzenden van onze DNA monsters uit zijn/haar land van verblijf of, in het algemeen, elk verbod of elke beperking die direct of indirect verband houdt met het contracteren van genetische diensten, zoals die welke aan DNA Project worden gevraagd.
3. Het verzoek om diensten moet altijd worden gedaan door een naar behoren geïdentificeerde persoon, meerderjarig en met volledige handelingsbevoegdheid, hoewel een dergelijk verzoek in eigen naam of namens een minderjarige kan worden gedaan of onderworpen kan zijn aan ondersteunende maatregelen voor de uitoefening van zijn/haar rechtsbevoegdheid, waaronder zijn/haar vertegenwoordiging.
In geval van vertegenwoordiging:
1º) De gebruiker moet de gegevens van de vertegenwoordigde persoon (naam en achternaam en identificatienummer) vermelden en hem/haar naar behoren identificeren;
2º) Er moet absoluut geen belangenconflict zijn tussen de gebruiker en de persoon die hij/zij vertegenwoordigt met betrekking tot het besluitvormingsproces (het contracteren van de diensten geleverd door DNA Project); en
3º) Indien deelname van de opdrachtgever aan het besluitvormingsproces mogelijk is, rekening houdend met de mate van toereikendheid van zijn/haar wil, in het geval van een persoon met beperkte handelingsbekwaamheid, of zijn/haar rijpheid, in het geval van van een minderjarige (waarvan in ieder geval wordt aangenomen dat hij ouder is dan 12 jaar), geeft de opdrachtgever ook zijn toestemming, samen met die van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Indien het voor de opdrachtgever niet mogelijk is deel te nemen aan de besluitvorming omdat niet aan dergelijke voorwaarden is voldaan, is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger voldoende.
4. De gebruiker garandeert op eigen verantwoordelijkheid de juistheid van alle gegevens die voor dit doel zijn verstrekt in het formulier voor het starten van de contractprocedure, dat wil zeggen van zijn identiteit, wettelijke leeftijd en volledige handelingsbekwaamheid; en, in het geval van vertegenwoordiging, van de identiteit van zijn vertegenwoordigde partij, van de realiteit van zijn vertegenwoordiging, van de afwezigheid van belangenconflicten tussen beide en evenzeer van de oorsprong, indien van toepassing, van het ontbreken van toestemming van zijn vertegenwoordigde partij.
Bijgevolg is de gebruiker verantwoordelijk voor alle valse of onnauwkeurige informatie die via de website wordt verstrekt, en voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt aan DNA Project of aan derden.
In elk geval, als DNA Project twijfelt aan de waarheidsgetrouwheid van een van de door de gebruiker verstrekte gegevens, kan het de toegang tot de gevraagde diensten weigeren, in welk geval het zal moeten overgaan tot terugbetaling van de vooraf door de gebruiker geautoriseerde bedragen, voor dit doel dezelfde middelen gebruiken die door de gebruiker worden gebruikt om voor de diensten te betalen.

 

 

8. BETALING VAN DE PRIJS DOOR DE GEBRUIKER

DNA Project zal de diensten onmiddellijk na validatie door de gebruiker in rekening brengen, wiens betaling kan worden gedaan met behulp van een van de betalingsmethoden die op de website worden vermeld.
In ieder geval wordt de betaling pas geacht te zijn gedaan nadat de aanbetaling of overschrijving op de rekening van DNA Project is bijgeschreven, zodat het contract pas van kracht is wanneer DNA Project de betalingsbevestiging heeft ontvangen.
Als de transactie om welke reden dan ook wordt geweigerd door de externe financiële entiteit die deze beheert, of als het volledige bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de diensten niet is betaald, wordt de overeenkomst opgeschort, waarbij de gebruiker wordt geïnformeerd dat de transactie niet is voltooid.

 

 

9. LEVERING VAN DE DIENST DOOR DNA Project

Zodra DNA Project het bewijs heeft ontvangen dat het de volledige betaling van de geplaatste bestelling op zijn rekening heeft ontvangen, zal het volgens de volgende voorwaarden overgaan tot de levering van het CONTRACTUELE PRODUCT dat de bestelling integreert:

A) Met betrekking tot CONTRACTUELE PRODUCTEN die een speekselopvangbuisje bevatten:

1e Fase – VERZENDING VAN DE VERZAMELBUIS:
DNA Project zal de zending verwerken binnen een maximale periode van 10 dagen (behalve voor vertragingen die niet te wijten zijn aan haar wil), en de zending moet worden afgeleverd op het adres dat is opgegeven toen de bestelling elektronisch werd geformuleerd.
Transportrisico's en kosten. DNA Project is aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging, geheel of gedeeltelijk, van de verzonden verzamelbuizen, vanaf de perfectie van het contract (door de elektronische formulering van de bestelling) tot de levering, behalve in geval van overmacht of toevallige evenement.
Verzendkosten zijn voor rekening van DNA Project en belastingen, officiële heffingen en kosten met betrekking tot inklaring zijn voor rekening van de gebruiker.
Verplichting om eventuele gebreken of gebreken in de naar de gebruiker verzonden DNA-kits te verhelpen. DNA Project verbindt zich ertoe de aangeleverde DNA-kits in perfecte staat af te leveren.
Daartoe verbindt DNA Project zich ertoe om elke defecte kit gratis te vervangen, op voorwaarde dat de gebruiker hem op de hoogte brengt binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van de kit.
Uitgesloten van deze garantieverplichting zijn DNA-kits die defect zijn door toedoen van de gebruiker.
2e Fase: HET VERZENDEN VAN DE GEBRUIKTE TUBE NAAR DNA Project:
De gebruiker is verantwoordelijk voor de verzending naar de kantoren van DNA Project, gevestigd in Madrid, Plaza de la Castellana, n.º 95, 28e verdieping, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten, binnen een maximale periode van 30 maanden vanaf de datum van ontvangst van het buisje door de gebruiker en 3 maanden vanaf de datum van deponering van het speeksel in het buisje.
De gebruiker verklaart en garandeert onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dat het verstrekte speekselmonster van hem/haar is of, indien van toepassing, dat van de persoon die hij/zij vertegenwoordigt.
3e Fase: VERSTUREN VAN HET GENETISCH RAPPORT NAAR DE GEBRUIKER:
Vanaf de datum van ontvangst van de buis die door DNA Project in haar kantoren wordt gebruikt, heeft DNA Project een maximale termijn van 9 weken (behalve bij technische problemen, naar behoren gecommuniceerd aan de gebruiker) om het gevraagde genetische rapport naar het e-mailadres te sturen verstrekt door de gebruiker bij het elektronisch plaatsen van de bestelling.
Als het laboratorium het speekselmonster niet kan verwerken (ofwel omdat de verstrekte hoeveelheid speeksel niet voldoende is of omdat het monster niet voldoende DNA bevat, of omdat de verwerkingsresultaten niet voldoen aan de nauwkeurigheidsnormen die DNA Project vereist) , zal DNA Project hetzelfde monster opnieuw zonder kosten voor de gebruiker verwerken. En als deze tweede poging om hetzelfde monster te verwerken mislukt, biedt DNA Project de gebruiker, wederom zonder kosten voor de gebruiker, de mogelijkheid om een ​​ander afnamebuisje te sturen om een ​​tweede monster te deponeren. Als de gebruiker echter het aanbod heeft geaccepteerd en de pogingen van DNA Project om het tweede monster te verwerken mislukken, zal DNA Project geen extra monsterafnamekits meer sturen. In dergelijke omstandigheden heeft de gebruiker echter recht op volledige terugbetaling van het aan DNA Project betaalde bedrag, verminderd met verzend- en administratiekosten.
Bij een dergelijke terugbetaling stemt de gebruiker ermee in om niet opnieuw een speekselmonster in te dienen in een nieuw verzoek voor de diensten van DNA Project. Bij niet-naleving van deze verplichting, als de verwerking niet succesvol is, heeft de gebruiker geen recht op een tweede verwerking van het monster of op restitutie.
B) Met betrekking tot CONTRACTUELE PRODUCTEN die geen speekselafnamebuisje bevatten, aangezien ze beperkt zijn tot een genetisch rapport van een reeds beschikbare RAW GEGEVENS:
Tenzij er technische problemen zijn die naar behoren aan de gebruiker zijn gecommuniceerd, zal DNA Project de verzending verwerken binnen een periode van maximaal 9 weken vanaf de datum van de bestelling of, indien van toepassing, vanaf de datum van ontvangst van het RAW DATA-bestand als het niet was bijgevoegd bij het plaatsen van de bestelling; en de gevraagde genetische rapporten moeten worden verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven bij het elektronisch plaatsen van de bestelling.

 

 

10. UITSLUITING VAN WINST EN IEDER RECHT OP DE VRUCHTEN AFGELEID VAN GENETISCHE ANALYSE

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de inbreng van zijn/haar DNA-monster en de verwerking van zijn/haar genetische gegevens hem/haar geen enkel recht verlenen op het wetenschappelijk of educatief onderzoek of publicaties van dezelfde aard of op de ontwikkelde diensten of producten door DNA Project, of door organisaties of personen die ermee verbonden zijn, waaraan dergelijke bijdragen en verwerkingen hebben bijgedragen; noch, in het algemeen, enig recht om enig economisch voordeel te verkrijgen, aangezien beide zonder enig doel of winstoogmerk zullen zijn.

 

11. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, heeft de gebruiker het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen ( het gesloten contract zonder gevolg verlaten, zonder dat hun beslissing hoeft te worden gemotiveerd en zonder boete van welke aard dan ook) binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van sluiting van het contract, door eenvoudigweg het modelformulier voor herroeping dat als BIJLAGE I is bijgevoegd, elektronisch in te vullen en te verzenden de website: https://ancestrum.com Het gebruik van dit model is in ieder geval niet verplicht, zodat het voor de uitoefening van het herroepingsrecht voldoende is dat de gebruiker zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief van post of e-mail).
De gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat de levering van de diensten kan beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en dat, in het geval dat de intrekking plaatsvindt nadat de levering van de dienst volledig is uitgevoerd, een dergelijke intrekking niet kan worden tegengeworpen aan DNA-project. De mogelijkheid van opzegging hangt dus af van het feit dat de gevraagde specifieke dienst niet door DNA Project is uitgevoerd, zodat alleen in het geval dat de mededeling van de opzegging vóór dat moment heeft plaatsgevonden, de uitoefening van dit recht zal worden redelijk.
Indien de gebruiker zijn herroepingsrecht tijdig en in de juiste vorm uitoefent, zal DNA Project de gebruiker de gedane betalingen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop DNA Project op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Een dergelijke terugbetaling vindt plaats met dezelfde middelen die de gebruiker heeft gebruikt om de diensten te betalen, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders heeft bepaald. In het geval dat het niet mogelijk is om het geld terug te geven op dezelfde manier als gebruikt om redenen buiten de controle van DNA Project, zal worden gezocht naar de meest geschikte optie voor terugbetaling, waarbij het bedrag ter beschikking van de gebruiker wordt gelaten als borg.

 

 

12. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GENETISCHE GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van persoonsgegevens, en meer in het bijzonder de bescherming van de genetische gegevens van de gebruiker, wordt geregeld door de bepalingen van de specifieke documenten die worden weergegeven op de ANCESTRUM-website (“ALGEMEEN PRIVACYBELEID” en “BESCHERMING VAN GENETISCHE GEGEVENS”, respectievelijk), de waarvan de inhoud moet worden begrepen als integraal onderdeel van deze ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN.

 

 

13. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De partijen verbinden zich ertoe hun wettelijke en contractuele verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden na te komen. Indien de ene partij enige van haar verplichtingen niet nakomt of de nakoming van haar verplichtingen door de andere partij verhindert, heeft de andere partij recht op vergoeding van schade, zowel voor gevolgschade als voor gederfde winst.
Partijen zijn aansprakelijk voor de inbreuken die zij persoonlijk hebben begaan, en de andere partij zal worden gevrijwaard van elke fout, fraude of fout die niet aan haar kan worden toegerekend, en voor alle schade die uit dergelijke inbreuken voortvloeit die aan de andere contractpartij kan worden toegerekend.
DNA Project is in het bijzonder niet aansprakelijk in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als dit te wijten is aan technische redenen voor het bijwerken of onderhouden, of aan oorzaken buiten de controle van DNA Project, of aan toevallige gebeurtenissen, overmacht, problemen met de internettoegang, of technologische problemen die verder gaan dan het ijverige en redelijke management van DNA Project. In al deze gevallen, buiten de controle en due diligence van DNA Project, zal er geen vergoeding zijn voor de gebruiker voor eventuele schade die deze laatste lijdt.

 

 

14. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als algemene regel geldt dat de nietigheid die gerechtelijk is verklaard van een deel van deze algemene voorwaarden niet de nietigheid van het geheel met zich meebrengt, zodat de huidige clausules voor het overige deel van kracht blijven. In dit geval zullen de betrokken clausule(s) worden vervangen door een andere of andere die de effecten behouden die door deze algemene contractvoorwaarden worden nagestreefd.

 

 

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Het contract dat is ondertekend tussen DNA Project en de gebruiker wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje, ongeacht de regels voor botsingen of conflicterende wetten.

 

 

16. JURISDICTIE EN BEVOEGDHEID

De partijen komen overeen zich, met uitdrukkelijke en formele afstand van enige andere jurisdictie die met hen overeenkomt, te onderwerpen aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid om eventuele geschillen op te lossen die zich kunnen voordoen met betrekking tot dit contract of dat ermee verband houden, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, of over de interpretatie of uitvoering ervan.

 

 

BIJLAGE I: ANNULERINGSDOCUMENT
NAAM EN ACHTERNAAM :
ID-kaart/identiteitskaart:
Adres:
Adres:
“HET DNA-PROJECT, SL”
Klantenservice
NIFNº B-02884526
Paseo de la Castellana, nr. 95, 28e verdieping, Madrid (CP 28046)
Telefoon: + 34 910 059 099
E-mail: [e-mail beveiligd]

Betreft: Uitoefening van het HERROEPINGSRECHT

Door middel van dit document oefen ik het herroepingsrecht uit dat is vastgelegd in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, met betrekking tot de contract voor de levering van diensten gesloten met "THE DNA PROJECT, SL" via internet op […].
De resolutie die ik u meedeel, wordt uitgeoefend binnen 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop het contract werd gesloten, in overeenstemming met de bovengenoemde regeling.
Bij op […].

SD (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend): […].

 

De vertaalde versie van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en heeft geen juridische waarde, zodat de enige juridisch bindende versie van deze overeenkomst degene is die in het Spaans is opgesteld, die kan worden geraadpleegd op https://ancestrum.com/legal-es/#section|5

  0
  Je winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerugkeren naar huis
   Bereken Shipping
   Breng Coupon