0 0,00

O Ancestrum

Proč Ancestrum
Zjistěte, proč byste si měli vybrat právě nás…

Kupte si Ancestrum nyní
Získejte nyní náš test s nejlepší slevou

Kupte si Ancestrum s nezpracovanými daty
Máte již soubor nezpracovaných dat?

l

Zaregistrujte svou sadu
Pokud jste již test provedli, klikněte zde

i

Instrukce
Zde najdete jednoduché kroky k získání přehledu

KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte

Náš test

Zeměpisný původ
Celá vaše minulost na mapě…

Etnický původ. Ancestrum.

Etnický původ
Jaké etnikum převládá ve vaší DNA?

Historický původ. Ancestrum.

Historický původ
Nejpravděpodobnější původ vašich předků

Mateřská Haploskupina. Ancestrum.

Mateřská Haploskupina
Mutace mitochondriální DNA

Otcovská haploskupina. Ancestrum.

Otcovská haploskupina
Mutace DNA chromozomu Y

Shoda DNA celebrit. Ancestrum.

Shoda DNA celebrit
Objevte postavy, se kterými sdílíte rodokmen

Neandrtálský původ. Ancestrum.

Neandrtálská DNA
DNA kontrastuje s archeologickými nalezišti

Právní sekce

ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ
(IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE SLUŽBY)

 

V souladu s povinností všeobecných informací obsaženou v čl. 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, přistupujeme k poskytování identifikačních údajů poskytovatele služeb nabízených prostřednictvím těchto webových stránek:

Vlastník webové stránky: „DNA PROJECT, SL“, která na této webové stránce vystupuje pod obchodním názvem „ANCESTRUM“.

Adresa: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. patro, Madrid (CP 28046)
E-mailová adresa: [chráněno e-mailem]
Telefon: +34 910 059 099
Delegát pro ochranu údajů: [chráněno e-mailem]
Podrobnosti o jeho registraci v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík v Madridu, svazek 42954, folio 1, strana M-759273.
Daňové identifikační číslo: B-02884526
Ceny: ceny produktů a služeb nabízených „THE DNA PROJECT, SL“ pod obchodním názvem „ANCESTRUM“ jsou uvedeny na webových stránkách společnosti, https://ancestrum.com, řádně splňující zákonné požadavky trvalého, snadného, ​​přímého a bezplatného přístupu.

 

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|0 

PODMÍNKY POUŽITÍ
www.ancestrum.com

 

„DNA PROJECT, SL“ (dále jen Projekt DNA) je vlastníkem webových stránek www.ancestrum.com, na kterých působí pod obchodním názvem „ANCESTRUM“, a věnuje se provádění testů DNA a genetických zpráv, které komercializuje pod značkou „Ancestrum“ jak v maloobchodě, prostřednictvím přímého prodeje konečným spotřebitelům, tak prostřednictvím vlastní sítě distributorů.
V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu poskytuje projekt DNA jasné, srozumitelné a jednoznačné informace o podmínkách používání těchto webových stránek.
Tento dokument stanoví podmínky použití a upravuje přístup, navigaci a používání webové stránky umístěné na adrese URL www.ancestrum.com (dále jen „webová stránka“ nebo „webová stránka“).

 

I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Přístup na tyto webové stránky je výhradní odpovědností uživatele.
Vstupem, procházením nebo používáním webové stránky se návštěvník stává uživatelem (dále jen „uživatel“) a znamená úplný, úplný a bezvýhradný souhlas se všemi PODMÍNKAMI POUŽITÍ obsaženými v tomto dokumentu, které budou jako platná a účinná jako jakákoli písemná a podepsaná smlouva.
Jejich dodržování a dodržování bude vymahatelné vůči jakékoli osobě, která přistupuje, prohlíží nebo používá webovou stránku.
Pokud nesouhlasíte s uvedenými podmínkami, nepřistupujte k nim, neprocházejte je ani je nepoužívejte.

 

II. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU A JEHO ZMĚNY

Tento dokument upravuje přístup, navigaci a používání webové stránky, aniž by tím bylo dotčeno, že si DNA Project vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit podmínky požadované pro její přístup nebo použití.
Úpravy podmínek tohoto dokumentu budou zveřejněny ve stejné formě, v jaké se objevují, nebo prostřednictvím jakéhokoli typu komunikace adresované uživatelům.
Dočasná platnost tohoto dokumentu se tedy shoduje s dobou jeho vystavení, dokud nebude zcela nebo částečně upraven, kdy pozměněný dokument nabude účinnosti.
Přístup, navigace a používání webové stránky po vstupu úprav nebo změn v platnost znamená souhlas.
Vzhledem k tomu, že tyto PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ podléhají změnám a aktualizacím, verze publikovaná společností DNA Project se může při každém přístupu uživatele na web lišit, a proto si uživatel musí přečíst PODMÍNKY POUŽITÍ pokaždé, když na web vstoupí.

 

 

III. POZOR PRO UŽIVATELE

Projekt DNA (pro jeho identifikaci viz PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ), jakožto odpovědný za web, poskytuje uživatelům UŽIVATELSKOU SLUŽBU dostupnou od pondělí do pátku od 9 do 6 hodin, ve které bude věnovat náležitou pozornost všem dotazy, stížnosti a podněty vznesené v souvislosti s poskytováním takové služby.
Komunikační kanál bude konkrétně probíhat prostřednictvím následující e-mailové adresy: [chráněno e-mailem]
DNA Project odpoví na obdržené stížnosti nebo dotazy co nejdříve.

 

 

IV. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ K WEBU A JEHO OBSAHU

DNA Project je vlastníkem nebo v jeho případě má odpovídající licence na využívání práv duševního a průmyslového vlastnictví webové stránky, jakož i veškerého obsahu na nich nabízeného, ​​včetně, ale nejen, samotné platformy, texty, fotografie nebo ilustrace, loga, ochranné známky, grafika, návrhy, rozhraní nebo jakékoli další informace nebo obsah a služby, které jsou jeho prostřednictvím dostupné.

Za žádných okolností nelze chápat, že přístup, procházení a používání webové stránky uživatelem znamená zřeknutí se, přenos, licenci nebo úplný či částečný převod těchto práv ze strany projektu DNA. Přístupem na webovou stránku získává uživatel právo používat obsah a/nebo služby webové stránky v domácím rozsahu a pouze za účelem využívání služeb poskytovaných v souladu s tímto dokumentem.

Odkazy na ochranné známky nebo obchodní názvy nebo jiné rozlišovací znaky, ať už vlastněné společností DNA Project nebo třetími stranami, znamenají zákaz jejich použití bez souhlasu společnosti DNA Project nebo jejich legitimních vlastníků. V žádném okamžiku, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak společností DNA Project, přístup, procházení nebo používání webové stránky nebo jejího obsahu neposkytuje uživateli žádné právo na rozlišovací znaky, které jsou na nich obsaženy.

Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k obsahu webových stránek jsou vyhrazena a zejména je zakázáno je upravovat, kopírovat, reprodukovat, veřejně sdělovat, zpřístupňovat, přetvářet nebo distribuovat, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, zcela nebo částečně. obsahu obsaženého na webových stránkách, pro veřejné nebo komerční účely, bez předchozího, výslovného a písemného povolení od společnosti DNA Project nebo případně od vlastníka odpovídajících práv.

Stejně tak je zakázáno mazat nebo manipulovat s údaji o autorských právech nebo jinými údaji, které identifikují držitele práv k obsahu webových stránek, jakož i zařízení technické ochrany, digitální otisky prstů nebo jakýkoli jiný ochranný mechanismus nebo informace v nich obsažené.

 

V. HYPERODKAZY

A) Hypertextové odkazy na webové stránky projektu DNA na jiných platformách a webových stránkách nebo sociálních sítích.

Zřízení hypertextového odkazu v žádném případě neznamená existenci vztahu mezi projektem DNA a vlastníkem webové stránky, na které je zřízen, ani přijetí a schválení jeho obsahu nebo služeb společností DNA Project.

Uživatelé a obecně ti, kteří mají v úmyslu vytvořit hypertextové odkazy mezi jejich webovou stránkou a touto webovou stránkou, musí dodržovat následující pravidla:

1.) Předchozí povolení projektu DNA není vyžadováno, pokud hypertextový odkaz umožňuje pouze přístup na domovskou stránku, takže ji žádným způsobem nereprodukuje. Jakákoli jiná forma hypertextového odkazu vyžaduje písemné povolení projektu DNA.
2ª) Hypertextové odkazy ze stránek obsahujících témata, jména, materiály, informace nebo obsah, které jsou nezákonné, nezákonné, hanlivé nebo odporující morálce nebo obecně uznávaným dobrým zvykům nebo veřejnému pořádku, nebo které porušují jakákoli práva třetích stran, jsou zakázány.
3.) S touto webovou stránkou nebo na této webové stránce nebudou vytvářeny žádné rámce.
4.) O této webové stránce nebo obsahu jimi dodávaném, ani o projektu DNA, jeho ředitelích, zaměstnancích, spolupracovnících nebo osobách spojených s webem z jakéhokoli důvodu, ani o jeho uživatelích nebudou činěna žádná nepravdivá, nepřesná nebo urážlivá prohlášení nebo náznaky.
5ª) Nesmí být uvedeno ani naznačeno, že společnost DNA Project autorizovala hypertextový odkaz nebo že dohlížela nebo jakýmkoli způsobem převzala obsah nabízený nebo zpřístupněný webovou stránkou, kde je hypertextový odkaz zřízen.
6ª) S výjimkou znaků, které jsou součástí samotného hypertextového odkazu, nesmí webová stránka, na které je hypertextový odkaz zřízen, obsahovat žádnou ochrannou známku, obchodní název, označení, logo, slogan ani žádné jiné rozlišovací znaky patřící projektu DNA. V důsledku toho může hypertextový odkaz obsahovat pouze to, co je nezbytně nutné k identifikaci cíle hypertextového odkazu.
Kromě toho může samotný projekt DNA zpřístupnit uživatelům prostřednictvím různých nástrojů a aplikací odkazy, které uživatelům umožňují přístup na web z různých stránek. Jediným účelem zahrnutí těchto odkazů je usnadnění přístupu na webovou stránku.
Zřízení těchto odkazů neznamená existenci jakéhokoli vztahu mezi projektem DNA a vlastníkem, výrobcem nebo distributorem platformy, na které se odkaz nachází, ani přijetí a schválení obsahu nebo služeb na platformách, které přesměrovávají, ze strany projektu DNA. , přičemž je za ně odpovědný pouze jejich vlastník, výrobce nebo distributor.
DNA Project v žádném případě nesdílí s Facebookem, Instagramem, Linkedinem, Youtube nebo jakoukoli jinou sociální sítí, která může být začleněna do webové stránky, žádné osobní údaje o svých uživatelích, což je jeho jediným účelem, který je stanoven v tomto dokumentu, stejně jako v OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POLITIKA webu. V tomto smyslu budou veškeré informace, které si uživatel přeje poskytnout těmto platformám, na jeho vlastní odpovědnost, projekt DNA do tohoto procesu nezasahuje.

Aktivace a použití těchto odkazů může vyžadovat identifikaci a autentizaci uživatele (pomocí přihlašovacího jména nebo hesla) na odpovídajících platformách, zcela mimo webové stránky a mimo kontrolu projektu DNA. Přístupem k externím sítím se uživatel dostane do prostředí, které DNA Project nekontroluje, takže DNA Project nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnostní konfiguraci těchto prostředí.
Protože DNA Project nemá žádnou kontrolu nad obsahem hostovaným na těchto kanálech, uživatel bere na vědomí a přijímá, že DNA Project nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah nebo služby, ke kterým má uživatel na těchto stránkách přístup, ani za žádný obsah, produkty, služby, reklama nebo jakýkoli jiný materiál dostupný na těchto stránkách. Z tohoto důvodu musí uživatel dbát mimořádné opatrnosti při hodnocení a používání informací, obsahu a služeb existujících v propojených kanálech a ohledně informací uživatele nebo třetích stran, které chce v těchto kanálech sdílet.

B) Hypertextové odkazy vytvořené na webových stránkách projektu DNA na jiné webové stránky
Webové stránky mohou zobrazovat odkazy na jiné webové stránky pomocí různých tlačítek, odkazů, bannerů, vloženého obsahu atd.

DNA Project informuje, že tyto webové stránky jsou přímo spravovány třetími stranami, takže DNA Project nemá žádnou moc ani prostředky, ani lidské ani technické, aby předem znal, kontroloval nebo schvaloval veškeré informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými platformami. na které lze vytvořit odkazy z webových stránek.

V důsledku toho nemůže společnost DNA Project převzít jakoukoli odpovědnost za jakýkoli aspekt související s jakoukoli platformou nebo webovou stránkou, na kterou lze z webu vytvořit odkaz. Konkrétně, a to jako příklad a nikoli jako omezení, společnost DNA Project nepřebírá žádnou odpovědnost za svůj provoz, přístup, data, informace, soubory, kvalitu a spolehlivost svých produktů a služeb, své vlastní odkazy a/nebo jakýkoli z jejich obsahu. , obecně; ani na viry nebo jiné škodlivé prvky, které mohou způsobit změny v počítačovém systému uživatele nebo v jeho dokumentech nebo souborech.

Pokud uživatelé skutečně vědí, že aktivity vyvíjené prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran jsou nezákonné nebo porušují morálku a/nebo veřejný pořádek, budou neprodleně informovat společnost DNA Project, aby přistoupila k deaktivaci odkazu na ně.

V každém případě vytvoření jakéhokoli odkazu z webové stránky na jinou webovou stránku neznamená žádný druh vztahu, spolupráce nebo závislosti mezi projektem DNA a odpovědnou osobou za webovou stránku třetí strany.

Takové hypertextové odkazy nepředstavují žádný návrh nebo doporučení společnosti DNA Project.

 

 

VI. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Uživatel se zavazuje správně používat stránku a její obsah v souladu s ustanoveními aktuální legislativy a tohoto dokumentu, jakož i v souladu s pravidly soužití, morálky a obecně uznávanými dobrými zvyky a v souladu s upozorněním a pokyny, se kterými se dozví, buď prostřednictvím tohoto dokumentu, nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného místa v obsahu, který tvoří stránku.
V důsledku toho není povoleno (a za důsledky bude výlučně odpovědný uživatel) přistupovat nebo používat webovou stránku pro nezákonné nebo neoprávněné účely, ať už mají ekonomický účel či nikoli.
Zejména a bez toho, aby byl následující seznam vyčerpávající, ale pouze ilustrativní, je zakázáno:

– Používejte webovou stránku a jakýkoli její obsah pro účely nebo s účinky, které jsou nezákonné, zakázané tímto dokumentem nebo platnou legislativou.
– Používat web jakýmkoli způsobem, který může způsobit poškození, přerušení, neefektivnost nebo závady v jeho provozu nebo v počítači třetí strany.
– Používat webové stránky k přenosu, instalaci nebo publikování jakýchkoli virů, škodlivého kódu nebo jiných škodlivých programů nebo souborů
– Používejte webové stránky způsobem, který představuje porušení práv společnosti DNA Project nebo jakékoli třetí strany, nebo který může způsobit – přímo či nepřímo – jakýkoli druh škody nebo újmy.
– Používejte webovou stránku k přenosu nebo publikování jakéhokoli materiálu pomlouvačného, ​​urážlivého, rasistického, vulgárního, očerňujícího, pornografického, obscénního nebo výhružného charakteru nebo materiálu, který může kohokoli obtěžovat.
– Používat webové stránky nezákonným způsobem, v rozporu s dobrou vírou, morálkou a veřejným pořádkem.
– Přístup na webovou stránku nebo interakce s ní pod falešnou identitou, vydávání se za třetí stranu, používání profilu nebo provádění jakékoli jiné činnosti, která může vést k nejasnostem ohledně identity původu zprávy
– Neoprávněný přístup k jakékoli části webové stránky, k jiným systémům nebo sítím, které jsou k ní připojeny, k jakémukoli serveru projektu DNA, hackováním nebo paděláním, dolováním hesel nebo jinými nelegitimními prostředky.
– Porušit nebo se pokusit narušit bezpečnostní nebo ověřovací opatření webové stránky nebo jakékoli sítě připojené k webové stránce nebo bezpečnostní nebo ochranná opatření obsažená v obsahu hostovaném na webových stránkách
– Provádět jakoukoli činnost, která způsobí nepřiměřenou nebo zbytečnou saturaci infrastruktury webových stránek nebo systémů či sítí projektu DNA, jakož i systémů a sítí připojených k webové stránce; a
– Zadání údajů, které jsou zjevně nepravdivé.
Porušení některé z výše uvedených povinností uživatelem může vést k tomu, že společnost DNA Project přijme vhodná opatření chráněná zákonem a při výkonu svých práv nebo povinností, a může vést ke smazání nebo zablokování účtu provinilce. uživatele, bez možnosti jakékoli náhrady uživateli za případné způsobené škody.
DNA Project si vyhrazuje právo odstranit veškerý obsah, příspěvky nebo komentáře, které jsou v rozporu se zákonem, morálním nebo veřejným pořádkem, včetně, ale nejen, těch, které porušují důstojnost osoby, jsou diskriminační, rasistické, xenofobní, proti mládí nebo dětství, pornografické nebo proti veřejné bezpečnosti.
V žádném případě nebude společnost DNA Project odpovědná za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast.

 

VII. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

DNA Project prohlašuje, že v rámci svých možností a stavu techniky přijal veškerá potřebná opatření k zaručení správného fungování webu a minimalizaci systémových chyb, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska zveřejněného obsahu, jakož i zabránit existenci a přenosu virů a jiných škodlivých součástí pro počítačové systémy uživatelů.

V žádném případě však společnost DNA Project nemůže zaručit ani nést odpovědnost za:

– úplná pravdivost, přesnost, spolehlivost, užitečnost a aktuálnost absolutně veškerého obsahu webových stránek;
– dostupnost a nepřetržitost provozu webové stránky, to znamená neexistence přerušení nebo chyb v přístupu na webové stránky;
– výpadky nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které způsobí pozastavení, zrušení nebo přerušení služby portálu při poskytování stejné nebo předchozího charakteru; ani jeden z
– nepřítomnost virů, červů nebo jiných škodlivých počítačových prvků (uživatel je odpovědný za dostupnost odpovídajících nástrojů pro detekci a dezinfekci škodlivých počítačových programů).

V důsledku toho a rekapitulací DNA Project nezaručuje a nenese odpovědnost za: (i) kontinuitu provozu webové stránky, dostupnost přístupu k ní a dobrou kvalitu jejího provozu; (ii) absence chyb v obsahu webové stránky; (iii) nepřítomnost virů nebo jiných škodlivých prvků na webových stránkách nebo na serveru, který je dodává; (iv) nezranitelnost webové stránky nebo nemožnost narušit bezpečnostní opatření přijatá pro ni; (v) nedostatek užitečnosti nebo výkonnosti obsahu webové stránky; (vi) škody způsobené sobě nebo třetí straně jakoukoli osobou, která poruší podmínky, pravidla a pokyny stanovené projektem DNA; a (vi) splnění očekávání užitečnosti, kterou uživatelé mohli přisuzovat webové stránce a jejímu obsahu.
DNA Project si vyhrazuje právo kdykoli provést bez předchozího upozornění tolik změn a úprav, kolik to bude pro webovou stránku považovat za vhodné a nezbytné.

 

VIII. POZASTAVENÍ WEBU JAKO SANKCE

DNA Project si vyhrazuje právo pozastavit, upravit, omezit nebo přerušit, ať už dočasně nebo trvale, přístup, procházení, používání, hostování nebo stahování obsahu nebo používání služeb webové stránky, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj uživatelům, kteří porušovat jakékoli ustanovení uvedené v tomto dokumentu, aniž by uživatel měl možnost z tohoto důvodu požadovat jakoukoli náhradu.

 

IX. ÚPRAVA WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍ TRVÁNÍ

DNA Project si vyhrazuje právo upravit prezentaci, konfiguraci a obsah webových stránek bez předchozího upozornění.
Stejně tak může DNA Project kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit, pozastavit nebo přerušit přístup k obsahu webových stránek, aniž by měl uživatel možnost požadovat jakoukoli náhradu. Po takovém ukončení zůstávají v platnosti zákazy použití obsahu dříve uvedeného v tomto dokumentu.

 

X. NEPLATNOST USTANOVENÍ

V případě, že jakékoli ustanovení tohoto dokumentu bude prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, zcela nebo zčásti, kterýmkoli soudem, tribunálem nebo příslušným správním orgánem, tato neplatnost nebo nevymahatelnost neovlivní zbývající ustanovení tohoto dokumentu.

 

XI. JURISDIKCE

V případě jakýchkoli otázek, které mohou vyvstat v souvislosti s výkladem, aplikací a dodržováním těchto PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ webové stránky, jakož i pro řešení jakýchkoli soudních sporů vyplývajících z webových stránek nebo souvisejících s webovými stránkami, se projekt DNA a uživatelé předkládají soudům a Tribunály města Madrid (Španělsko), přičemž se výslovně zříkají jakékoli jiné jurisdikce, na kterou mohou mít nárok.

 

XII. APLIKOVANÉ PRÁVO

Tyto PODMÍNKY POUŽITÍ se řídí španělským právem.

 

 

XIII. KONTAKTNÍ ADRESA

Pro jakékoli upřesnění těchto podmínek použití nebo jakýchkoli jiných aspektů má uživatel k dispozici následující adresy:
Centrála „DNA PROJECT, SL“: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. patro, Madrid (CP 28046).
E-mailová adresa: [chráněno e-mailem]
Telefonická podpora: +34 910 059 099

 

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|1

OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento dokument se týká výhradně obecných osobních údajů, neboť konkrétní ochrana genetických údajů je řešena v dokumentu „OCHRANA GENETICKÝCH ÚDAJŮ“, který je rovněž zobrazen na webových stránkách.

„PROJEKT DNA, SL“ (dále jen Projekt DNA), který je vlastníkem webových stránek www.ancestrum.com, ve které působí pod obchodním jménem a značkou „ANCESTRUM“, se zavazuje zajistit, že vaše osobní údaje budou chráněny a nebudou zneužity, přísně v souladu s ustanoveními Ústavního zákona 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně o osobních údajích a zaručení digitálních práv a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a dalších platných předpisů.
Zejména bychom rádi zdůraznili čtyři základní aspekty našich zásad ochrany osobních údajů:

Jméno, v projektu DNA působí DELEGÁT PRO OCHRANU ÚDAJŮ (dále jen DPD), který má na starosti zajištění přísného dodržování všech předpisů na ochranu údajů, poskytuje nám poradenství a dohlíží na veškeré námi prováděné zpracování. Kromě toho je vám DPD k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli dotazů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Za druhé, v projektu DNA přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili kybernetickým útokům. Pokud by však došlo k narušení naší bezpečnosti ovlivňující vaše osobní údaje, neprodleně bychom o tom informovali ŠPANĚLSKOU AGENTURU PRO OCHRANU ÚDAJŮ, aby nám pomohla tento incident zvládnout, a vás samotného, ​​pokud je situace vážná. V každém případě se domníváme, že nejúčinnějším a definitivním opatřením proti tomuto riziku je nemít na našich webových stránkách genetická data našich klientů, takže v případě kybernetického útoku se po takových datech nenajde ani stopa.

Za třetí, DNA Project svěřuje plný výkon služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek našemu spolupracujícímu subjektu „24GENETICS, SL“ (dále jen 24Genetics), takže 24Genetics bude mít přístup k vašim osobním údajům výhradně za účelem provádění své práce. V každém případě garantujeme, že 24Genetics přísně dodržuje předpisy o ochraně dat. A totéž platí pro spolupracující společnosti DNA Project a 24Genetics, které jsou smluvními společnostmi DNA Project a 24Genetics za účelem poskytnutí požadované služby (například kurýrní společnosti nebo externí dodavatelé, kteří jim pomáhají s různými problémy souvisejícími se službou).

Čtvrtý, pokud služba, kterou si uzavřete, vyžaduje zaslání vzorku DNA, informujeme vás, že od okamžiku, kdy dorazí, se zakóduje, takže biologický vzorek bude podroben procesu kódování nebo oddělení: vaše osobní údaje nebudou spojovány s vzorku, protože informace, které vás identifikují, budou nahrazeny nebo odpojeny prostřednictvím systému používání jedinečného čárového kódu. To umožní pouze řádně autorizovaným pracovníkům projektu DNA a pracovníkům společnosti 24Genetics propojit vzorek slin a z něj odvozené genetické informace s vaším zákaznickým účtem ANCESTRUM, takže pouze řádně autorizovaní pracovníci projektu DNA a pracovníci společnosti 24Genetics budou mít přístup ke vztahu mezi vaším biologický vzorek, vaši DNA a informace získané jejím zpracováním a kód přidělený v každém případě. A v každém případě budou pracovníci DNA Project a 24Genetics, kteří při výkonu svých povinností přistupují k vašim genetickým datům, podléhat trvalé povinnosti mlčenlivosti.

 

V souladu s tím budou mít přístup k vašim osobním údajům a výsledkům vašich genetických testů pouze řádně autorizovaní pracovníci DNA Project a 24Genetics. A pouze s vaším výslovným písemným souhlasem mohou být tyto údaje zpřístupněny třetím stranám.

Kromě toho vaše výsledky a genetická mapa nejsou zveřejňovány online, ani DNA Project ani 24Genetics neukládají informace na našich webových stránkách, a proto nejsou dostupné žádnému hackerovi (pokud chcete znát naše konkrétní zásady ochrany osobních údajů v oblasti genetických údajů, navštivte naše webové stránky: https://ancestrum.com/gentic-data-protection/).

Po stanovení těchto základních předpokladů v tomto dokumentu přistoupíme k vysvětlení, kdo je odpovědný za zpracování poskytnutých osobních údajů, nepovinnost jejich poskytnutí, původ zpracovávaných osobních údajů, účel, pro který osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány a jaké jsou základní údaje uživatele, které budou zpracovávány, po jakou dobu, jaký je základ oprávněnosti DNA Project ke zpracování těchto údajů, režim jeho sdělování třetím osobám, odpovědnost uživatele na správnost poskytnutých údajů, práva uživatele týkající se ochrany údajů, ochrany poskytnutých osobních údajů a možnosti změn těchto ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje a použijete naše webové stránky, rozumíme tomu, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám souvisejícím s informacemi o ochraně osobních údajů, které jsou vystaveny, a dáváte k tomu svůj souhlas.

DNA Project se zavazuje dodržovat aktuální právní předpisy o ochraně údajů, jak národní, tak evropské, a to výhradně za účelem zpracování vašich údajů zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem.

I. PŮVOD ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od subjektu údajů.

 

II. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanovením čl. 11 základního zákona 3/2018 ze dne 5. prosince, o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv a dalších v tomto ohledu platných předpisů, vás informujeme, že osobní údaje, které můžete poskytnout při používání webových stránek www.ancestrum.com (dále jen webová stránka) bude jako OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA LÉČBU považována za „PROJEKT DNA, SL“ (dále jen Projekt DNA), s adresou v Madridu, Paseo de la Castellana, n.º 95, Planta 28 ( CP 28046), držitel daňového identifikačního čísla B-8693812 a zapsaný v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 42954, folio 1, list M-759273; a s e-mailovou adresou [chráněno e-mailem]

 

III. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA POŘÁDKA PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Jak jsme již uvedli, projekt DNA jmenoval DELEGÁTA PRO OCHRANU DAT (dále jen DPO), který má na starosti zajištění správného zacházení s vašimi údaji. Kromě toho, pokud chcete učinit komentář, navrhnout nebo položit jakýkoli dotaz týkající se použití vašich osobních údajů, můžete jej kontaktovat zasláním e-mailu na následující adresu: [chráněno e-mailem]

 

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, K KTERÉMU SE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVAJÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJÍ

Hlavním důvodem, proč shromažďujeme vaše osobní údaje, je usnadnit a zlepšit služby, které vám poskytujeme.
Tento hlavní důvod je rozdělen do šesti dalších specifičtějších účelů, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, které jsou následující:

1.ª) Správa vytvoření uživatelského účtu: pro využívání služby je nutné, aby si žadatel vytvořil účet a identifikoval se jako uživatel, protože účet umožňuje telematické zpracování jak uzavření smlouvy o službě, tak plateb plynoucích z poskytování takové služby. V každém případě můžete prostřednictvím sekce „Můj účet“, která je součástí položky „Přihlášení“ v horním menu webu, kdykoli upravit vámi poskytnuté osobní údaje;

2.ª) Správa centra nápovědy: účelem je nabídnout vám tu nejlepší možnou pozornost a pomoc, protože prostřednictvím toho a kdykoli můžete vznést všechny své pochybnosti, komentáře, návrhy nebo incidenty související s námi poskytovanou službou. Umožňuje následně analyzovat žádosti o informace, podněty a stížnosti zákazníků pro jejich řízení a řešení.

3.ª) Provádění marketingových akcí: Vaše osobní údaje použijeme k zasílání novinek, produktů a akcí souvisejících s Ancestrum. Z odběru takové komunikace se však můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li tak učinit, jednoduše klikněte na odkaz „Odhlásit odběr“ obsažený v jakékoli komunikaci.

4.) Zlepšení služby: v projektu DNA neustále pracujeme na vylepšování aplikace a webových stránek, a proto provádíme testy, výzkumné a analytické studie a vyvíjíme nové produkty, které nakonec zlepšují kvalitu služeb. Stává se však, že taková práce často vyžaduje použití osobních údajů uživatele. Tyto údaje nám tedy umožňují web optimalizovat, zfunkčnit a přizpůsobit vašim potřebám.

5.) Zabraňte podvodům: zpracování osobních údajů uživatelů je také nezbytné k zamezení potenciálních podvodů proti nim a proti projektu DNA, což umožňuje zavést opatření, která činí naši platformu bezpečným místem.

6.) Poraďte se s názorem uživatele na Ancestrum: je pro nás velmi užitečné vědět, jaký je váš názor na Ancestrum, abychom mohli činit strategická rozhodnutí, která z nás udělají společnost v souladu se zájmy a obavami našich uživatelů. Občas vás proto můžeme požádat, abyste odpověděli na jednoduchý průzkum, abychom zjistili, jak nás vnímáte. Upozorňujeme však, že nás zajímá pouze názor našich uživatelů přísně statistickým způsobem. Jakmile tedy obdržíme váš názor, anonymizujeme jej, to znamená, že vaše odpovědi budou spojeny pouze s kódem. Následně anonymizované informace doručíme subjektu, který nám pomůže tyto studie provést, aby je mohl analyzovat spolu s názory mnoha dalších uživatelů, a tak vypracovat statistickou studii o představě a vnímání, které uživatelé o Ancestru mají. . Svůj názor nám samozřejmě sdělovat nemusíte, pokud nechcete.

Abychom byli ještě přesnější, nyní uvedeme základní údaje, které shromažďujeme od uživatele, a vyjadřujeme konkrétní účely, které sledujeme s jejich zpracováním:

- E-mailem: jeho prostřednictvím můžeme komunikovat s uživatelem a informovat jej o novinkách a aktualizacích webu. V každém případě má uživatel vždy možnost odhlásit se ze svého uživatelského profilu, a to jak při přijímání obecnosti našich e-mailů, tak výhradně v určitých komunikacích.
– Jméno a příjmení nebo název společnosti a také NIF: s těmito údaji můžeme fakturovat naše služby. To nám také umožňuje řádně dodržovat všechny zákonné (např. ty vyplývající ze zákona 10/2010 o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu) a daňové povinnosti, které se na takové platby vztahují.
– Poštovní, fiskální a případně sociální adresa: jeho zpracování je nezbytné pro daňové a logistické účely.
- Kontaktní telefonní číslo: je to výhodné pro lepší komunikaci, a tedy pro možnost nabídnout personalizovanou pozornost.
- Platební údaje: tyto údaje jsou nezbytné k provádění transakcí zahrnujících naše služby.

V tomto ohledu je třeba poznamenat, že platební prostředky, které používáme, jsou následující:
+ Debetní nebo kreditní karta: na webu používáme platební bránu STRIPE. Zásady ochrany osobních údajů této platformy jsou veřejné a můžete si je přečíst zde: https://stripe.com/es/privacy
+ Bankovní převod: tento způsob platby vyžaduje, abyste nám zaslali potvrzení o převodu na uvedený e-mail. S každou odeslanou účtenkou se zachází v souladu s našimi ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a jakmile převod dorazí na přidělený bankovní účet, bude zničen. V žádném případě web takové informace neukládá.
+ PayPal: uživatel, který si jej vybere, je přesměrován na platformu PayPal a její bezpečné prostředí. 24Genetics nespravuje žádná data v rámci této platformy. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
– ID sledování pomocí sledovacího softwaru: Obecně je každému z našich uživatelů přiděleno ID sledování, které nám pomáhá pochopit, jak se chováte při procházení našich stránek. Tyto údaje nám pomáhají zlepšovat naši uživatelskou zkušenost a nejsou používány k žádnému jinému účelu.
– KIT number: jedná se o štítek, který klient nalepí na vzorek DNA (pokud smluvní služba vyžaduje jeho zaslání), dále na dokumenty, které nám mají být zaslány a které si uživatel nechává pro sebe.
– Číslo objednávky: jedná se o číslo, kterým identifikujeme každou objednávku uživatele.

 

V. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracování údajů uživatele společností DNA Project je založeno na souhlasu daného uživatelem k tomuto účelu. Tento souhlas může zúčastněná strana kdykoli odvolat, i když v případě odvolání toto odvolání neovlivní zákonnost dříve provedeného zpracování.

Právně vychází také z toho, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou podepisujete.

A konečně, že zpracování je také nezbytné pro uspokojení oprávněných zájmů sledovaných DNA Project.

Pokud jde o tento poslední právní základ, přistoupíme k upřesnění, které jsou oprávněné zájmy projektu DNA v závislosti na sledovaném účelu:

1.) Poskytování služby: použití vašich osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy mezi vámi a DNA Project. Jinak byste službu nemohli využívat.
2.) Pro provádění marketingových aktivit: Vaše osobní údaje použijeme k zasílání novinek, nabídek a akcí na základě Vašeho profilu, avšak pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas. Komunikace, které vám zasíláme, mohou být zasílány e-mailem, SMS, aplikacemi atd. V každém případě mějte na paměti, že nás můžete kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat tato personalizovaná sdělení.
3.) Zlepšit naše služby: domníváme se, že projekt DNA má oprávněný zájem na provádění testů, výzkumů a analytických studií, které zlepšují kvalitu našich služeb, umožňují nám je zdokonalit a přizpůsobit vašim potřebám. Podle našeho názoru je toto ošetření také přímo pro vás výhodné, protože si budete moci užívat službu, která přesněji odpovídá vašim potřebám.
4.) Prevence podvodů: Chápeme také, že projekt DNA má legitimní zájem na snaze zabránit potenciálnímu podvodu souvisejícímu se službou. Toto zacházení je pozitivní pro projekt DNA i pro vás, protože nám umožní používat postupy, které se snaží zabránit podvodnému použití služby.
5.) Konzultace vašeho názoru na Ancestrum: věříme, že máme oprávněný zájem znát váš názor na Ancestrum, protože nám to umožní přijímat strategická rozhodnutí, která jsou přizpůsobena potřebám a obavám všech našich uživatelů.

 

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SDĚLENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ)

Osobní údaje poskytnuté uživatelem nebudou sdělovány třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro poskytnutí požadované služby nebo pokud uživatel výslovně akceptoval jeho sdělení.

Pokud jde o první okolnost, je nutné informace poskytnuté uživatelem sdělit společnosti 24Genetics, neboť se jedná o spolupracující subjekt DNA Project, který má na starosti kompletní výkon služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek. V důsledku toho bude mít tato osoba přístup k vašim osobním údajům výhradně za účelem výkonu své práce. Totéž platí pro společnosti spolupracující s DNA Project a 24Genetics, které jsou s nimi nasmlouvány za účelem poskytnutí požadované služby (například kurýrní společnosti nebo externí dodavatelé, kteří vám pomáhají s různými problémy souvisejícími se službou).

Tyto třetí strany mají přístup pouze k těm osobním údajům, které nezbytně potřebují k tomu, aby mohly spolupracovat. Proto je objem a typ osobních údajů, které s nimi sdílíme, omezen na nezbytně nutnou míru. V každém případě zajistíme, že budou fungovat důvěrně a spravedlivě a plně v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Za tímto účelem od nich požadujeme, aby s námi uzavřeli konkrétní smlouvy upravující jejich používání osobních údajů uživatelů.

 

VII. KRITÉRIA POUŽÍVANÁ PRO STANOVENÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze v rozsahu, v jakém je potřebujeme, abychom je mohli použít k účelu, pro který byly shromážděny, a vždy v souladu s právním základem pro jejich zpracování, v souladu s platnými právními předpisy.

V každém případě, pokud uplatníte své právo na výmaz a/nebo omezení zpracování vašich údajů, bude DNA Project tyto informace řádně blokovat, aniž by je nějak použil, zatímco to může být nezbytné pro uplatnění nároků nebo pro obrana proti nim, nebo může vyvodit nějakou soudní, právní nebo smluvní odpovědnost za jeho zpracování, kterou je třeba řešit a pro kterou je nutné její vymáhání.

Kromě toho, a jak již bylo zmíněno, doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na každém z účelů, pro které je používáme. Dále vám sdělíme, jak dlouho nebo do jaké doby budeme uchovávat vaše údaje ve vztahu ke každému z výše uvedených účelů:

1.º) Poskytování služby: budeme vaše osobní údaje používat, dokud se nerozhodnete ukončit používání naší služby, k čemuž musíte smazat svůj uživatelský účet. Dokud se neodhlásíte, budeme vaše osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávat. Vezměte prosím na vědomí, že pokud existuje nějaký nevyřešený problém související se službou, pokusíme se jej vyřešit dříve, než se budete moci odhlásit.
2.ª) Marketingové akce: budeme vaše osobní údaje používat, dokud nás nepožádáte, abychom s tím přestali, bez ohledu na to, zda budete pokračovat v používání naší služby nebo se odhlásíte. Vezměte prosím na vědomí, že nás můžete kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat personalizované novinky, nabídky a propagační akce: jednoduše klikněte na odkaz „Odhlásit odběr“ obsažený v jakékoli naší komunikaci.
3.) Zlepšení služeb a zpětná vazba na Ancestrum: budeme vaše osobní údaje používat, dokud se nerozhodnete ukončit používání naší služby, k čemuž musíte smazat svůj uživatelský účet. Dokud se neodhlásíte, budeme vaše osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávat.
4.) Prevence podvodů: stejně jako v předchozím případě budeme Vaše osobní údaje používat do doby, než se rozhodnete naši službu ukončit, k čemuž musíte také smazat svůj uživatelský účet. Dokud se neodhlásíte, budeme pro tento účel i nadále zpracovávat vaše osobní údaje.

 

VIII. PRÁVA UŽIVATELE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ

Uživatel může poslat e-mail na [chráněno e-mailem]s přiložením fotokopie občanského průkazu nebo jiného dokladu prokazujícího jeho totožnost, kdykoli a bezplatně (pokud není žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená), uplatnit tato práva:

Právo na přístup: právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, právo získat informace o jejích konkrétních zpracovávaných osobních údajích a o všech uvedených záležitostech až v předchozích odstavcích.
Právo na opravu: právo na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.
Právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že platí některá z okolností stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů (včetně toho, že subjekt údajů odvolá souhlas, který legitimoval zpracování těchto údajů a tento souhlas není založen na jiném právním základě).
Právo na omezení zpracování: právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek stanovených v předpisech o ochraně údajů (mimo jiné, když subjekt údajů popírá přesnost svých osobních údajů, po dobu, která správci umožní ověřit správnost údajů).
Právo vznést námitku: právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování jeho osobních údajů správcem v těchto případech: pokud jsou jeho údaje zpracovávány na základě mise veřejného zájmu nebo oprávněný zájem, včetně profilování; a je-li účelem zpracování přímý marketing, včetně výše uvedeného profilování.
Právo na přenositelnost: právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, aniž by vám v tom bylo bráněno správcem, kterému je poskytl, pokud je zpracování oprávněné na základě jeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy. Toto právo však ze své podstaty neplatí, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci svěřené správci.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: můžete podat stížnost u ŠPANĚLSKÉ AGENTURY PRO OCHRANU ÚDAJŮ, zejména pokud nejste spokojeni s reakcí DNA Project na uplatnění vašich práv.

 

IX. DOBROVOLNOST POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěva webových stránek neznamená, že uživatel je povinen poskytnout o sobě jakékoli informace. Možnost využití některých služeb dostupných na webu však závisí na vyplnění formulářů, které vyžadují osobní údaje.

Údaje požadované v různých formulářích na webových stránkách jsou údaje nezbytné k poskytování požadovaných služeb. Odmítnutí jejich poskytnutí může mít za následek nemožnost adekvátního poskytování takových služeb.

Stejně tak některé funkce webu závisí na tom, zda povolíte zpracování svých osobních údajů.

 

X. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel bude odpovědný za to, že data poskytnutá projektu DNA jsou pravdivá, přesná, úplná a aktuální. Za tímto účelem bude uživatel odpovědný za pravdivost všech poskytnutých údajů a bude muset poskytnuté informace udržovat řádně aktualizované tak, aby odpovídaly jeho skutečné situaci.
Stejně tak bude uživatel odpovědný za jakékoli nepravdivé nebo nepřesné informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek a za jakékoli škody, přímé či nepřímé, způsobené projektu DNA nebo třetím stranám.

 

XI. OCHRANA POSKYTOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DNA Project bude s údaji uživatele vždy zacházet naprosto důvěrně a zachová o nich závaznou povinnost mlčenlivosti v souladu s ustanoveními platných předpisů a za tímto účelem přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zaručena bezpečnost vašeho údajů a zabránit jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, jimž jsou vystaveny.

 

XII. ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DNA Project si vyhrazuje právo upravit tyto ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ za účelem jejich přizpůsobení jakékoli nové legislativě, která může nastat, nebo pokud dojde k jakékoli změně v postupech pro nakládání s vašimi osobními údaji. V takovém případě DNA Project na webu oznámí změny zavedené ve svých Zásadách ochrany osobních údajů v přiměřeném předstihu před jejich implementací, abyste věděli, jak zamýšlíme používat vaše osobní údaje, než tak začneme dělat.
Máte-li dotazy ohledně těchto ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, můžete kontaktovat 24Genetics na: [chráněno e-mailem] 

 

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|2

GENETICKÁ OCHRANA DAT

 

„PROJEKT DNA, SL“ (dále jen Projekt DNA), který je vlastníkem webových stránek www.ancestrum.com, která vystupuje pod obchodním jménem a značkou „ANCESTRUM“, garantuje ochranu vašich osobních genetických údajů přísně v souladu s ustanoveními zákona 14/2007 ze dne 3. července o biomedicínském výzkumu a dodatečně ustanoveními zákona 15/ 1999, ze dne 13. prosince, Ochrana osobních údajů (chcete-li znát naše obecné zásady ochrany osobních údajů nebo obecnou ochranu osobních údajů, zadejte dokument zveřejněný na webových stránkách společnosti ANCESTRUM: „OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“).
Po přijetí tohoto zásadního závazku vás v tomto dokumentu budeme informovat o místě, kde bude provedena vaše analýza DNA (pokud jste si tuto službu sjednali), o totožnosti osob, které budou mít přístup k vašim výsledkům (pokud existují) nebo vaše genetická data (pokud jste již přímo poskytli RAW DATA se svými genetickými daty), místo určení vašeho biologického vzorku na konci analýzy (pokud existuje), uložení vašich genetických dat a použití těchto dat a výjimečný přenos vaší genetické informace vašim biologickým příbuzným.
Uzavřením smlouvy o službách společnosti DNA Project rozumíme tomu, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám souvisejícím s informacemi o ochraně genetických údajů, a dáváte s tím svůj souhlas.

I. MÍSTO, KDE BUDE PROVÁDĚNA GENETICKÁ ANALÝZA (POKLÁDÁ SE)

V případě nasmlouvání služby, která zahrnuje genetickou analýzu, bude tato provedena v laboratoři umístěné v Dánsku, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; specifická exomová analýza bude provedena v laboratoři v Lugo, c/ María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; a konečně také specifická analýza genomu bude provedena v laboratoři umístěné v Granadě, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Všechny tři jsou laboratoře přidružené k 24Genetics, což je spolupracující subjekt projektu DNA, kterému svěřujeme plný výkon služby nabízené prostřednictvím tohoto webu, a všechny tři jsou zároveň centry, které splňují všechny požadavky na kvalitu a mají pro tento účel kvalifikovaný personál .
Tyto laboratoře nebudou ve vašem vzorku vyhledávat žádné jiné činidlo, marker nebo biologickou nebo chemickou složku kromě vaší DNA: váš vzorek zpracují pouze za účelem určení vaší genetické informace.

 

II. IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ BUDOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM VÝSLEDKŮM (V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SI ZAMLOUVALI ANALÝZU DNA) NEBO KE SVÝM GENETICKÝM ÚDAJŮM (V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE JIŽ VE SVÝCH GENETICKÝCH ÚDAJÍCH POSKYTLI HRUBÁ DATA).

V případě, že smluvní službou byla analýza DNA, laboratoř nebude schopna znát vaši identitu ani žádné vaše osobní údaje, protože biologický vzorek, který vám bude předán k analýze, bude podroben kodifikačnímu nebo disociačnímu procesu: vaše osobní údaje nebudou přidruženy ke vzorku, protože informace, které vás identifikují, budou nahrazeny nebo odpojeny prostřednictvím systému používání jedinečného čárového kódu. To umožní pouze řádně autorizovaným pracovníkům DNA Project a 24Genetics propojit vzorek slin a z něj odvozené genetické informace s vaším zákaznickým účtem Ancestrum, takže pouze takový řádně autorizovaný DNA Project a pracovníci 24Genetics budou mít přístup ke vztahu mezi vaším biologický vzorek, vaši DNA a informace získané jejím zpracováním a kód přidělený v každém případě. A v každém případě pracovníci projektu DNA a 24Genetics, kteří při výkonu svých funkcí přistupují k vašim genetickým datům, budou podléhat trvalé povinnosti mlčenlivosti.
V důsledku toho budou mít přístup k vašim osobním údajům a výsledkům vašich genetických testů pouze řádně autorizovaní pracovníci DNA Project a 24Genetics. A pouze s vaším výslovným písemným souhlasem mohou být tyto údaje zpřístupněny třetím stranám.
Posledně uvedené platí také v případě, že smluvní služba byla omezena na přípravu genetické zprávy o vámi poskytnutých genetických datech.

 

III. URČENÍ BIOLOGICKÉHO VZORKU NA KONCI ANALÝZY (POKLÁDÁ SE)

V případě sjednání služby, která zahrnuje genetickou analýzu, a tedy zaslání biologického vzorku z vaší strany, bude cílem vzorku na konci analýzy jeho konzervace společností 24Genetics, která se stane součástí sbírek biologických vzorků. z 24Genetiky, a to za účelem provádění genetického výzkumu, jak bezprostředního, tak následného.
Účelem takového výzkumu bude studium genetických variant, které mohou predisponovat k rozvoji onemocnění nebo podmiňovat reakci jedince na konkrétní léčbu, s cílem přispět ke zlepšení znalostí, prevence a/nebo léčby; stejně jako specifikace (nebo její větší přesnost) geografických oblastí, z nichž pochází, nutrigenetická analýza a analýza sportovních kapacit, mimo jiné týkající se metabolických, svalových a kardiovaskulárních profilů; a také studium vlastností kůže a možných podmínek talentu a osobnosti, spojených s genetikou.
Takové vyšetřování vám nezpůsobí žádné další nepříjemnosti.
Výzkum bude provádět jak vlastní pracovníci 24Genetics, tak pracovníci dalších spolupracujících výzkumných institucí, řádně pověření 24Genetics.
Svůj souhlas s uchováváním a používáním vašeho biologického vzorku pro účely genetického výzkumu (např. za účelem zničení nebo anonymizace vzorku) můžete kdykoli a bez udání důvodu odvolat kontaktováním: Odpovědný za sbírky 24Genetics, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. patro, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Toto odvolání se nevztahuje na údaje vyplývající z výzkumu, který již byl proveden.

Máte právo znát genetická data získaná analýzou darovaných vzorků.

Váš biologický vzorek bude podroben procesu kódování nebo oddělení: vaše osobní údaje nebudou spojeny se vzorkem, protože informace, které vás identifikují, budou nahrazeny nebo odpojeny pomocí jedinečného systému čárových kódů. To umožní pouze řádně autorizovaným pracovníkům DNA Project a 24Genetics propojit vzorek slin a z něj odvozené genetické informace s vaším zákaznickým účtem Ancestrum, takže pouze takový řádně autorizovaný DNA Project a pracovníci 24Genetics budou mít přístup ke vztahu mezi vaším biologický vzorek, vaši DNA a informace získané jejím zpracováním a kód přidělený v každém případě. A v každém případě pracovníci DNA Project a 24Genetics, kteří při výkonu svých povinností přistupují k vašim osobním a genetickým údajům, budou podléhat trvalé povinnosti mlčenlivosti. V důsledku toho budou mít přístup k vašim osobním údajům a výsledkům genetických testů pouze řádně autorizovaní pracovníci projektu DNA a 24Genetics. A pouze s vaším výslovným písemným souhlasem mohou být tyto údaje zpřístupněny třetím stranám. Jinak se ochrana vašich osobních údajů a konkrétněji ochrana vašich genetických údajů řídí ustanoveními základního zákona 3/2018 ze dne 5. prosince 2018, o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC (General Data Protection Regulation) a zákonem 14/2007 ze dne 3. července o biomedicínském výzkumu a dalšími platnými předpisy.

Genetický výzkum provedený na vašem biologickém vzorku může poskytnout informace týkající se vašeho zdraví. V takovém případě máte právo obdržet takové informace za podmínek, které si sami určíte, včetně odmítnutí obdržet jakýkoli typ informací, v takovém případě máte právo rozhodnout se takové informace neobdržet, včetně jakýchkoli neočekávaných zjištění, která mohou a jejich případný význam pro vás bude přísně respektován.

Genetická informace je generační informace v tom smyslu, že odhaluje naše dědictví a přenáší se na naše potomky, proto vás informujeme, že by pro vás bylo vhodné předat informace poskytnuté projektem DNA vašim biologickým příbuzným.
V případě, že vás DNA Project potřebuje kontaktovat (ať už za účelem shromažďování nových dat, získání jiných vzorků nebo pro jiné účely), DNA Project použije kontaktní údaje obsažené v naší databázi.

Vzorky, které poskytnete, jsou poskytovány zdarma a altruisticky, takže neobdržíte žádnou finanční kompenzaci ani nebudete mít žádná práva na případné komerční výhody získané v důsledku provedeného výzkumu.

 

 

IV. UCHOVÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH GENETICKÝCH ÚDAJŮ

1. Osobní genetické údaje budou uchovávány společností 24Genetics řádně zakódované (tak, aby bylo zajištěno, že je s vámi nemohou propojit třetí strany, protože vaše identifikační údaje byly nahrazeny nebo odpojeny pomocí kódu), po dobu minimálně pěti let od datum, kdy byla shromážděna (minimální doba uchování), po uplynutí této doby můžete požádat o její vymazání.
Pokud taková žádost nebude vznesena, budou údaje uchovávány, rovněž řádně kódované, po dobu nezbytně nutnou k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví vašich třetích osob (maximální doba uchování).
V obou případech (maximální a minimální doba uložení) a s vaším výslovným souhlasem mohou být vaše kódovaná genetická data použita pro výzkumné a výukové účely a výsledky výzkumu mohou být také zveřejněny.

2. Kromě těchto případů bude genetická informace vyplývající z analýzy vaší DNA uchovávána společností 24Genetics ve své databázi v anonymizované podobě, tj. aniž by byla možná vaše identifikace jako zdrojového subjektu (nevratným oddělením genetických dat od zdroje předmět, takže je nelze spojovat se zdrojovým subjektem jako identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou), protože odkaz na zdrojový subjekt byl zničen, protože bylo zničeno spojení s jakoukoli informací, která subjekt identifikuje, nebo protože takové spojení vyžaduje nepřiměřené úsilí, chápané jako využití nepřiměřeného množství času, nákladů a práce), a to výhradně a výlučně pro výzkumné a výukové účely a být předmětem publikací stejné povahy.
Taková anonymizovaná data mohou být použita pro účely vědeckého výzkumu nebo výuky, včetně zveřejnění za stejným účelem, a to buď vlastními pracovníky 24Genetics, nebo pracovníky pověřenými 24Genetics.
A podobně může společnost 24Genetics umožnit výzkumným pracovníkům nebo vědeckým nebo vzdělávacím organizacím používat pro účely vědeckého výzkumu nebo výuky taková dříve anonymizovaná data uložená v její databázi a také publikovat výsledky svého výzkumu.

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|3

COOKIES
www.ancestrum.com

 

Informujeme vás, že za účelem poskytování lepších služeb jako uživatele webových stránek a poskytování lepšího zážitku z prohlížení, „PROJEKT DNA, SL“ (dále jen Projekt DNA), který je vlastníkem webových stránek www.ancestrum.com, která vystupuje pod obchodním názvem a značkou „ANCESTRUM“, používá cookies, což jsou zařízení pro ukládání a vyhledávání dat v koncových zařízeních příjemců webové stránky.
Přístup na tuto webovou stránku a její procházení nebo používání jejích služeb znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookie společností DNA Project, a proto souhlasí se stahováním těchto zařízení do vašeho terminálu, a to za podmínek popsaných v těchto ZÁSADÁCH COOKIES.
V souladu s ustanovením čl. 22, odstavec 2 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu poskytuje projekt DNA jasné a úplné informace o používání souborů cookie a zejména o účelech zpracování dat; a za tímto účelem níže podrobně uvedeme, co je soubor cookie, k čemu se používá, jaké typy souborů cookie používáme, jaké jsou jejich příslušné účely a jak je uživatel může nakonfigurovat nebo zakázat, pokud si to přeje.

 

I. DEFINICE SOUBORU COOKIE

 

Cookies jsou soubory, které se stáhnou do počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného zařízení uživatele webové stránky při přístupu na ně a ukládají informace o vašem procházení, které mohou mimo jiné umožnit, aby vás jako takového uživatele poznali při přístupu na webové stránky. webové stránky, abyste poznali své zvyky při procházení nebo přizpůsobili způsob, jakým se vám zobrazuje obsah webové stránky.
Soubor cookies všech našich uživatelů nám pomáhá zlepšovat kvalitu našich webových stránek a umožňuje nám kontrolovat, které stránky jsou užitečné, které ne a které lze zlepšit.
Soubory cookie jsou nezbytné pro fungování internetu, poskytují nespočet výhod při poskytování interaktivních služeb a usnadňují uživateli navigaci a používání našich webových stránek.
Soubory cookie by v žádném případě nemohly poškodit zařízení uživatele. Naopak, že jsou aktivní, nám pomáhá chyby identifikovat a řešit.

 

 

II. TYPY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVANÝCH NA TOMTO WEBU

Podle jejich účelu rozlišujeme:

- Soubory cookie analýzy nebo měření: ty, které nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a také analyzovat, jak tuto webovou stránku využívají, a to za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zavedení vylepšení na základě analýzy takových údajů o používání.
- Technické soubory cookie: ty, které uživateli umožňují procházet tuto webovou stránku, a používání různých možností nebo služeb, které na nich existují, včetně těch, které umožňují správu a provoz webu, i těch, které umožňují jejich funkce a služby.
- Preferenční nebo personalizační soubory cookie: takové, které umožňují zapamatovat si informace o uživatelových zvycích při prohlížení, takže uživatel může přistupovat ke službě s určitými funkcemi, které odlišují jeho zkušenosti od zkušeností ostatních uživatelů, a přizpůsobit způsob, jakým je obsah webových stránek zobrazen.
A podle subjektu, který spravuje soubory cookie:
- Vlastní cookies: ty, které jsou do zařízení uživatele odesílány z počítače nebo domény spravované společností DNA Project, ze které je poskytována služba požadovaná uživatelem. Shromážděné informace se používají ke zlepšení kvality webových stránek a jejich obsahu, jakož i vaší uživatelské zkušenosti. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele jako opakovaného návštěvníka webové stránky a přizpůsobit obsah stránky tak, abychom mu mohli nabízet obsah podle jeho preferencí.
- Soubory cookie třetích stran: ty, které jsou odeslány do zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravována společností DNA Project, ale jiným spolupracujícím subjektem, který zpracovává data získaná prostřednictvím cookies. Jsou to soubory cookie používané a spravované externími subjekty, které společnosti DNA Project poskytují jím požadované služby za účelem zlepšení webové stránky a uživatelské zkušenosti při jejím procházení. Hlavní účely, pro které se používají soubory cookie třetích stran, jsou získávání statistik přístupu a analýza informací o prohlížení, tj. jak uživatel interaguje s webem. Získané informace se týkají například počtu navštívených stránek, jazyka, počtu přistupujících uživatelů, četnosti a opakování návštěv, doby návštěvy, použitého prohlížeče nebo operátora či typu zařízení, ze kterého je návštěva uskutečněna. Tyto informace se používají ke zlepšení webových stránek a ke zjištění nových potřeb, abychom uživatelům nabídli obsah a služby nejvyšší kvality. V každém případě jsou informace shromažďovány anonymně a zprávy o trendech na webu jsou připravovány bez identifikace jednotlivých uživatelů.

Našimi partnery jsou v tomto ohledu GOOGLE ANALYTICS a GOOGLE ADS.
Na následujících odkazech můžete získat více informací o typech cookies používaných těmito třetími stranami, jejich hlavních vlastnostech, době platnosti atd.:
Pokud jde o Google Analytics:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
A pokud jde o Google Ads:
https://ads.google.com/intl/es_ES/home/
– Soubory cookie sociálních sítí (což jsou také soubory cookie třetích stran): Projekt DNA obsahuje pluginy sociálních sítí, které k nim umožňují přístup z webové stránky. Z tohoto důvodu mohou být v prohlížeči uživatele ukládány soubory cookie sociálních sítí. Vlastníci těchto sociálních sítí mají své vlastní zásady ochrany údajů a souborů cookie, přičemž jsou odpovědní za své vlastní soubory a postupy ochrany osobních údajů. Uživatel na ně musí přejít, aby se dozvěděl o těchto cookies a případně o zpracování osobních údajů. Níže uvádíme pro informační účely odkazy, kde si můžete přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Žádný z identifikovaných souborů cookie není používán k vytváření profilů, které zahrnují automatizovaná rozhodnutí s právními účinky pro uživatele nebo které jej významně ovlivňují.

 

III. POSKYTNUTÍ NEBO NEZADRŽENÍ SOUHLASU S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Prostřednictvím konfigurace vašeho prohlížeče, výběrem příslušné možnosti, může uživatel povolit všechny soubory cookie nebo zablokovat jejich použití, nebo přijmout pouze některé z nich, stejně jako zcela nebo částečně smazat ty, které jsou již na vašem zařízení nainstalovány.

V případě, že odmítnete používání cookies – zcela nebo částečně –, může se snížit kvalita a rychlost služby a dokonce můžete ztratit přístup k některým službám nebo funkcím webu.

Postupy pro odmítnutí a odstranění souborů cookie se mohou u jednotlivých internetových prohlížečů lišit. Uživatel by si proto měl prostudovat konkrétní pokyny poskytované internetovým prohlížečem, který používá. V tomto ohledu poskytujeme odkazy na oficiální stránky podpory hlavních internetových prohlížečů, abyste mohli nakonfigurovat svůj prohlížeč ve vztahu k souborům cookie:

– Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v aplikaci Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
– Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v aplikaci Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
– Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v prohlížeči Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-antirrastreo-mejorada-en-firefox-para-e?redirectslug=proteccion-de

 

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|4

OBCHODNÉ PODMÍNKY

 

1. IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE SLUŽBY

Vlastník: „DNA PROJECT, SL“, který na těchto webových stránkách vystupuje pod obchodním názvem „ANCESTRUM“.
NIF: B-02884526
Kanceláře: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. patro, Madrid (CP 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: [chráněno e-mailem]
Delegát pro ochranu údajů: [chráněno e-mailem]

 

 

2. ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument stanoví všeobecné smluvní podmínky, které upravují poskytování služeb genetické analýzy ze strany „PROJEKT DNA, SL“ (dále jen Projekt DNA) jím nabízené pod obchodním názvem „ANCESTRUM“ a prostřednictvím webové stránky umístěné na adrese URL: https ://ancestrum.com.
Soubor doložek tvořících tento dokument proto vymezuje obsah uvedeného poskytování služeb a obecně práva a povinnosti smluvních stran v pluralitě smluv, které DNA Project uzavírá při výkonu obchodní činnosti, kterou společnost DNA Project uzavírá. vystupuje pod obchodním jménem „ANCESTRUM“ a na výše uvedené webové stránce; tak, že jakmile tyto podmínky přijmou smluvní strany uvedených služeb (dále jen „uživatelé“, což znamená jakákoli fyzická osoba požadující kteroukoli ze služeb nabízených DNA Project prostřednictvím výše uvedených webových stránek), budou aplikovány na obecnost příslušných konkrétní smlouvy upsané u DNA Project v uvedené oblasti, i když nejsou obsaženy v každé konkrétní smlouvě, to znamená, že nejsou obsaženy v textu každé z nich.

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují povolení on-line přístupu ke službám genetické analýzy, které společnost DNA Project poskytuje pod uvedeným obchodním jménem a na uvedené webové stránce, poskytující postup a bezpečný kanál pro její elektronické uzavírání smluv.

 

 

3. FORMA PŘIJETÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Všichni uživatelé musí přijmout a dodržovat tyto všeobecné smluvní podmínky.
Označení odpovídajícího pole ve smluvním procesu, stejně jako skutečnost, že telematicky následují všechny kroky stanovené pro stejný, předpokládá prohlášení o znalosti a výslovné přijetí současných všeobecných smluvních podmínek ze strany uživatele. , který má stejnou platnost jako jeho dosavadní podpis. Uživatel tímto potvrzuje, že je osobou s dostatečnou kapacitou k nabytí závazků vyplývajících z jeho jednání prostřednictvím webové stránky, která se dříve seznámila s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, rozumí jejich obsahu a přijímá je jako součást obsahu vašeho konkrétního smlouva.

 

 

4. REVIZE VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Aby byl smluvní rámec pro poskytování služby co nejaktuálnější, může DNA Project jednostranně provádět změny těchto všeobecných podmínek.

Aktualizované všeobecné smluvní podmínky nahradí do té doby platné podmínky s účinností v nových službách sjednaných uživateli po úpravě, po jejich přijetí.

V každém případě se bude mít za to, že uživatel výslovně přijímá takové úpravy, pokud si po provedení úpravy znovu najme služby nabízené DNA Project na webových stránkách.

Pokud nebudou nové všeobecné smluvní podmínky akceptovány, bude se smluvní vztah mezi oběma stranami od tohoto okamžiku chápat jako ukončený, aniž by tím bylo dotčeno plnění čekajících závazků, zejména těch, které mají ekonomický obsah odvozený ze služeb dříve poskytovaných DNA Project.

 

 

5. STANOVENÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROJEKTEM DNA A CENY

1. Uživatelé mohou po zaplacení stanovené ceny získat přístup k následujícím službám analýzy DNA a/nebo genetických zpráv:
– „ANCESTRUM“
– „FULL EXOME SEKVENTIALIZACE“ (nezbytně zahrnuje genetický test).
– PLNÁ SEKVENTIALIZACE GENOMU“ (nezbytně zahrnuje genetický test).
Obecně je služba poskytovaná DNA Project komplexní: uživateli je zaslána souprava pro osobní odběr vzorků slin, uživatel vloží své sliny do odběrové zkumavky, vyplní přiložený formulář a vše vrátí společnosti DNA Project, která s přijatý vzorek, provede analýzu DNA a nakonec odešle odpovídající genetickou zprávu uživateli.
Pokud však uživatel již má genetická RAW DATA (soubor s jeho nezpracovanými genetickými daty), bude služba poskytovaná projektem DNA omezena na vypracování, ve světle tohoto souboru, konkrétní genetickou zprávu sjednanou uživatelem a odeslání to jemu.
Genetické testy a zprávy nabízené společností DNA Project budou dále označovány jako SMLUVNÍ PRODUKTY.

2. Ceny SMLUVNÍCH PRODUKTŮ budou ceny uvedené na webových stránkách.
DNA Project může upravit ceny bez jakýchkoliv podmínek a úprava je pro uživatele závazná od okamžiku, kdy se objeví na webových stránkách.

 

 

6. POSTUP PŘI SMLUVNÍM ŘÍZENÍ SMLUVNÍCH PRODUKTŮ (SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROJEKTEM DNA)

1. Celý proces uzavírání smluv o službách bude probíhat zcela elektronickou cestou prostřednictvím webové stránky vyvinuté pro tento účel společností DNA Project na adrese URL: https://ancestrum.com; a bude probíhat ve španělštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině nebo polštině, v závislosti na volbě uživatele.
V rámci výše uvedené webové stránky žadatel vstoupí do internetového obchodu Projektu DNA a vyplní elektronický formulář, který se v něm objeví, doplní z údajů nezbytných pro jeho identifikaci (a případně zmínku o zastupování, které vykonává ), na údaje požadované daňovým a fakturačním řádem, včetně údajů nezbytných pro poskytnutí služby (specifikace požadovaného SMLUVNÍHO PRODUKTU a místo dodání) a platbu (volba způsobu platby a potvrzení o nákupu).
2. Uživatel prohlašuje a na svou odpovědnost zaručuje, že veškeré údaje uvedené ve formuláři pro zahájení zadávacího řízení jsou pravdivé, aktuální a přizpůsobené skutečnosti. V důsledku toho bude uživatel výhradně odpovědný za jakákoli nepravdivá nebo nepřesná prohlášení, jakož i za jakékoli škody, přímé i nepřímé, způsobené projektu DNA nebo třetím stranám poskytnutými informacemi, a to buď proto, že údaje poskytnuté uživatelem nejsou aktualizované, nebo jsou nepravdivé nebo nepřesné nebo jakkoli neodpovídají skutečnosti.
3. Služby lze požadovat dvacet čtyři hodin denně, každý den v týdnu. S výhradou práva na přerušení služeb z důvodu údržby systému nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

 

7. OMEZENÍ, KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM (UŽIVATELÉ)

1. Uživateli (a tedy poptáváním služeb) mohou být fyzické osoby, nikoli právnické osoby.
2. V případě pobytu mimo Španělsko uživatel prohlašuje a na svou vlastní odpovědnost zaručuje, že se na něj nevztahují žádné právní zákazy nebo omezení, včetně, ale nejen, zákazů nebo omezení souvisejících se zasíláním naší DNA. vzorky ze země svého bydliště nebo obecně jakýkoli zákaz nebo omezení související – přímo či nepřímo – s uzavíráním smluv o genetických službách, jako jsou služby požadované pro projekt DNA.
3. Žádost o služby musí vždy podat řádně identifikovaná osoba, zletilá a plně způsobilá k jednání, i když taková žádost může být podána buď vlastním jménem nebo jménem nezletilé osoby nebo s výhradou podpůrných opatření. pro výkon své způsobilosti k právním úkonům, včetně jeho zastupování.
V případě zastupování:
1º) Uživatel musí uvést údaje zastupované osoby (jméno a příjmení a identifikační číslo), které ji řádně identifikují;
2º) Musí existovat absolutní absence střetu zájmů mezi uživatelem a osobou, kterou zastupuje, pokud jde o rozhodovací proces (smluvní smlouvy na služby poskytované projektem DNA); a
3º) Je-li účast zmocnitele na rozhodování možná s přihlédnutím k míře dostatku jeho vůle, jde-li o osobu s omezenou způsobilostí k jednání, nebo její vyspělosti, v případě nezletilého (u kterého se v každém případě předpokládá, je-li starší 12 let), uděluje souhlas také zmocněnec spolu se souhlasem jeho zákonného zástupce. Pokud se zmocnitel nemůže zúčastnit rozhodování z důvodu nesplnění těchto podmínek, postačí souhlas zákonného zástupce.
4. Uživatel na vlastní odpovědnost ručí za pravdivost všech údajů uvedených k tomuto účelu ve formuláři pro zahájení zadávacího řízení, tj. za svou totožnost, plnoletost a plnou způsobilost k jednání; a v případě zastupování o totožnosti jím zastoupené strany, o skutečnosti jejího zastoupení, o neexistenci střetu zájmů mezi oběma a rovněž o původu, je-li to relevantní, o nedostatku vyjádření souhlasu jeho zastupované strany.
V důsledku toho bude uživatel odpovědný za jakékoli nepravdivé nebo nepřesné informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek a za jakékoli škody, přímé nebo nepřímé, způsobené projektu DNA nebo třetím stranám.
V každém případě, pokud má DNA Project pochybnosti o pravdivosti jakýchkoli údajů poskytnutých uživatelem, může odepřít přístup k požadovaným službám, v takovém případě bude muset přistoupit k vrácení částek předem autorizovaných uživatelem, za tímto účelem používat stejné prostředky, které uživatel používá k platbě za služby.

 

 

8. PLATBA CENY UŽIVATELEM

DNA Project přistoupí k zpoplatnění služeb ihned po jejich ověření uživatelem, jehož platbu lze provést pomocí kterékoli z platebních metod uvedených na webových stránkách.
V každém případě nebude platba považována za uskutečněnou, dokud nebude vklad nebo převod připsán na účet DNA Project, takže smlouva nabude účinnosti až poté, co DNA Project obdrží potvrzení o platbě.
Pokud je transakce z jakéhokoli důvodu zamítnuta externím finančním subjektem, který ji spravuje, nebo pokud nebyla uhrazena celá částka odpovídající částce služeb, uzavírání smluv bude pozastaveno a uživatel bude informován, že transakce nebyla dokončena.

 

 

9. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Projektem DNA

Jakmile DNA Project akredituje důkaz, že obdržel na svůj účet plnou platbu zadané objednávky, bude postupovat při dodání SMLUVNÍHO PRODUKTU, který zahrnuje objednávku, za následujících podmínek:

A) S ohledem na SMLUVNÍ VÝROBKY, které obsahují zkumavku na odběr slin:

1. Fáze – ODESLÁNÍ SBĚRNÉ TRUBKY:
Společnost DNA Project zpracuje zásilku ve lhůtě maximálně 10 dnů (s výjimkou prodlení, které nelze přičíst její vůli) a zásilka musí být doručena na adresu uvedenou při elektronickém formulování objednávky.
Dopravní rizika a náklady. Společnost DNA Project odpovídá za ztrátu nebo zničení, celou nebo částečnou, odeslaných odběrových zkumavek, a to od dokonalosti smlouvy (elektronickou formulací objednávky) až po dodání, s výjimkou případů vyšší moci nebo náhody. událost.
Náklady na dopravu ponese projekt DNA a daně, úřední poplatky a náklady související s celním odbavením ponese uživatel.
Povinnost odstranit jakékoli vady nebo nedostatky v soupravách DNA zaslaných uživateli. DNA Project se zavazuje dodat dodávané sady DNA v perfektním stavu.
Za tímto účelem se DNA Project zavazuje bezplatně vyměnit jakoukoli vadnou soupravu, pokud ji uživatel oznámí nejpozději do 7 dnů od data obdržení soupravy.
Z této záruční povinnosti jsou vyňaty sady DNA, které jsou vadné vinou uživatele.
2. Fáze: ODESÍLÁNÍ POUŽITÉ ZKUMAVKY DO DNA Projekt:
Uživatel bude odpovědný za zásilku do kanceláří projektu DNA se sídlem v Madridu, Plaza de la Castellana, č. 95, 28. patro, na svou vlastní odpovědnost a na vlastní náklady, a to maximálně do 30 měsíců od data od převzetí zkumavky uživatelem a 3 měsíce od data uložení slin do zkumavky.
Uživatel prohlašuje a na svou vlastní odpovědnost ručí za to, že poskytnutý vzorek slin je jeho vlastní nebo případně osoby, kterou zastupuje.
3. FÁZE: ODESÍLÁNÍ GENETICKÉ ZPRÁVY UŽIVATELI:
Ode dne obdržení zkumavky používané společností DNA Project do jejích kanceláří bude mít společnost DNA Project maximálně 9 týdnů (kromě technických problémů, řádně sdělených uživateli) na zaslání požadované genetické zprávy na e-mailovou adresu. poskytne uživatel při elektronické objednávce.
Pokud laboratoř není schopna zpracovat vzorek slin (buď proto, že množství poskytnutých slin není dostatečné nebo protože vzorek neobsahuje dostatečný objem DNA, nebo protože výsledky zpracování nesplňují standardy přesnosti požadované projektem DNA) , DNA Project znovu zpracuje stejný vzorek bez nákladů pro uživatele. A pokud tento druhý pokus o zpracování stejného vzorku selže, DNA Project uživateli nabídne, opět bez nákladů pro uživatele, možnost zaslání další odběrové zkumavky k uložení druhého vzorku. Pokud však uživatel po přijetí nabídky selže pokusy DNA Project o zpracování druhého vzorku, DNA Project již nebude zasílat další sady pro odběr vzorků. Za takových okolností však bude mít uživatel nárok na plnou náhradu částky zaplacené projektu DNA, sníženou o poplatky za dopravu a manipulaci.
Po takovém vrácení peněz uživatel souhlasí s tím, že nebude znovu předkládat další vzorek slin v nové žádosti o služby projektu DNA. V případě nesplnění této povinnosti, bude-li zpracování neúspěšné, nemá uživatel nárok na druhé zpracování vzorku ani na vrácení peněz.
B) Pokud jde o SMLUVNÍ VÝROBKY, které nezahrnují zkumavku pro odběr slin, protože jsou omezeny na genetickou zprávu z již dostupných RAW DATA:
Pokud nenastanou technické problémy řádně sdělené uživateli, DNA Project zpracuje zásilku maximálně do 9 týdnů od data objednávky, případně ode dne obdržení souboru RAW DATA, pokud nebyl přiloženo při zadávání objednávky; a požadovaná genetická zpráva(y) musí být zaslána na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při elektronickém zadávání objednávky.

 

 

10. VYLOUČENÍ ZISKU A JAKÉHOKOLI PRÁVA NA OVOCE ODVOZENÉ Z GENETICKÉ ANALÝZY

Uživatel bere na vědomí a přijímá, že přínos jeho vzorku DNA a zpracování jeho genetických dat mu neuděluje žádné právo na vědecký nebo vzdělávací výzkum nebo publikace stejného charakteru nebo na vyvinuté služby či produkty. projektem DNA nebo organizacemi nebo osobami s ním spojenými, k nimž takový příspěvek a zpracování přispěly; ani obecně žádné právo na získání jakéhokoli ekonomického prospěchu, protože obojí nebude mít žádný účel nebo motiv zisku.

 

11. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

V souladu s ustanoveními královského legislativního výnosu 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje revidovaný text obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a dalších doplňujících zákonů, je uživatel oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ( opuštění uzavřené smlouvy bez účinku, bez nutnosti zdůvodňovat své rozhodnutí a bez jakékoli sankce) do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, a to jednoduchým vyplněním a elektronickým odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří PŘÍLOHA I, prostřednictvím webová stránka: https://ancestrum.com V každém případě použití tohoto vzoru není povinné, takže pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bude stačit, když uživatel své rozhodnutí odstoupit od smlouvy oznámí jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným mail nebo email).
Uživatel však přijímá a souhlasí s tím, že poskytování služeb může být zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že v případě, že odstoupení nastane až po úplném uskutečnění poskytování služby, nebude takové odstoupení vymahatelné vůči Projekt DNA. Možnost zrušení tedy bude záviset na skutečnosti, že konkrétní požadovaná služba nebyla ze strany DNA Project realizována, takže pouze v případě, že sdělení o zrušení proběhlo před tímto okamžikem, bude uplatnění tohoto práva proveditelný.
V případě, že uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy včas a formou, DNA Project vrátí uživateli provedené platby, a to do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byl DNA Project informován o rozhodnutí uživatele odstoupit od smlouvy. Tato náhrada bude provedena za použití stejných prostředků, které uživatel použil k platbě za služby, pokud uživatel výslovně nestanovil jinak. V případě, že nebude možné vrátit peníze stejným způsobem, jaký byl použit z důvodů, které DNA Project nemůže ovlivnit, bude se hledat nejvhodnější varianta vrácení, přičemž částka bude k dispozici uživateli jako záloha.

 

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA GENETICKÝCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a konkrétněji ochrana genetických údajů uživatele se řídí ustanoveními konkrétních dokumentů zobrazených na webových stránkách ANCESTRUM („OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, resp. „OCHRANA GENETICKÝCH ÚDAJŮ“). jehož obsah je chápán jako nedílná součást těchto VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK.

 

 

13. ODPOVĚDNOSTI

Strany se zavazují dodržovat své zákonné a smluvní povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud jedna strana neplní některou ze svých povinností nebo brání druhé straně v plnění jejích povinností, je druhá strana oprávněna požadovat náhradu škody, a to jak následných škod, tak ušlého zisku.
Strany ponesou odpovědnost za porušení, která jim osobně vznikla, a druhá strana bude odškodněna za jakoukoli chybu, podvod nebo chybu, kterou nelze přičíst, a za jakoukoli škodu vzniklou z takových porušení, kterou lze přičíst druhé smluvní straně.
DNA Project zejména nenese odpovědnost v případě dočasné nedostupnosti webových stránek, pokud je to způsobeno technickými důvody aktualizace nebo údržby nebo příčinami, které DNA Project nemůže ovlivnit, nebo náhodnými událostmi, vyšší mocí, problémy s přístupem k internetu nebo technologické problémy, které přesahují pečlivé a rozumné řízení projektu DNA. Ve všech těchto případech, mimo kontrolu a náležitou péči společnosti DNA Project, nebude uživateli poskytnuta žádná kompenzace za případné škody, které utrpí.

 

 

14. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Obecně platí, že soudně prohlášená neplatnost části těchto všeobecných obchodních podmínek neznamená neplatnost celku, takže ve zbývající části budou nadále platit tato ustanovení. V tomto případě bude dotčená doložka nebo doložky nahrazeny jinou nebo jinými, které zachovají účinky sledované těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

 

 

15. POUŽITELNÉ LEGISLATIVY

Smlouva podepsaná mezi projektem DNA a uživatelem se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Španělska, bez ohledu na kolize nebo kolize zákonů.

 

 

16. JURISDIKCE A KOMPETENCE

Strany souhlasí, že se s výslovným a formálním zřeknutím se jakékoli jiné jurisdikce, která jim může odpovídat, podřídí jurisdikci a pravomoci soudů a tribunálů města Madrid k vyřešení jakýchkoli rozdílů, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou nebo s ním souvisejí, včetně dotazů na jeho existenci, platnost nebo zánik nebo na jeho výklad či provedení.

 

 

PŘÍLOHA I: DOKLAD O ZRUŠENÍ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ :
Občanský průkaz/občanský průkaz:
Adresa:
Adresa:
„PROJEKT DNA, SL“
Služby zákazníkům
NIFNº B-02884526
Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. patro, Madrid (CP 28046)
Telefon: + 34 910 059 099
E-mail: [chráněno e-mailem]

Předmět: Uplatnění PRÁVA NA ODSTOUPENÍ

Prostřednictvím tohoto dokumentu uplatňuji právo na odstoupení od smlouvy stanovené v královském legislativním výnosu 1/2007 ze dne 16. listopadu, který schvaluje revidovaný text obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a dalších doplňujících zákonů týkajících se smlouva o poskytování služeb uzavřená se společností „DNA PROJECT, SL“ prostřednictvím internetu dne […].
Usnesení, které Vám sděluji, je uplatněno do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným předpisem.
V […], dne […].

SD (pouze pokud je tento formulář předložen v papírové podobě): […].

 

Přeložená verze tohoto dokumentu byla připravena pouze pro informační účely a nemá žádnou právní hodnotu, takže jedinou právně závaznou verzí této smlouvy je verze ve španělštině, kterou lze nalézt na adrese https://ancestrum.com/legal-es/#section|5

  0
  Váš košík
  tvůj košík je prázdnýNávrat domů
   vypočítat dopravu
   Použít kupón